förhållanden

förhållanden

termer

Från och med 01 augusti 2017

§ 1 tillämpningsområde
(1) Dessa allmänna villkor gäller exklusivt och även för alla framtida affärer med köparen. Vi känner inte igen några köparvillkor som motsäger eller avviker från våra försäljningsvillkor, såvida vi inte uttryckligen har godkänt deras giltighet skriftligen. Våra villkor gäller även om vi måste utföra leveranser till denna reservation med kännedom om köparens motstridiga eller avvikande villkor.
(2) Våra försäljningsvillkor gäller endast företag i den mening som avses i 14 § i tyska civillagen (BGB).


§ 2 Erbjudande och slutsats
(1) Våra erbjudanden är alltid bindande, om inte annat anges i orderbekräftelsen. (2) I den mån våra säljare gör muntliga sidoavtal eller ger försäkringar som handlar om en skriftlig
beställning eller en skriftlig orderbekräftelse från vår sida, blir dessa bara bindande med vår skriftliga bekräftelse.
(3) Ett köp baserat på ett prov eller på prov (§ 454 BGB) är i grunden uteslutet.
(4) Tydliga fel, stav-, tryck- och beräkningsfel, som vi gjorde vid utarbetandet av erbjudandet, är inte bindande för oss. Informationen i de dokument som tillhör erbjudandet, såsom bilder, ritningar, vikt och dimensioner, särskilt uppgifter om prestanda och användbarhet för de levererade produkterna, gäller endast som kvalitetsgarantier i den mening som avses i 443 § BGB om vi uttryckligen anger detta skriftligt.


3 § leveranstid, försening, omöjlighet, delleveranser
(1) Avtalade leveranstider och datum har inte innebörden av en fast affär, såvida vi inte uttryckligen har lovat detta skriftligt.
(2) Vår leveransskyldighet är föremål för fullständig och snabb leverans till oss, såvida vi inte ansvarar för leveransen eller leveransförseningarna.
(3) Lindra omständigheter som vi inte är ansvariga för, alla fall av force majeure (särskilt strejker, lockout, brist på råvaror eller energi samt driftstörningar) samt störningar eller restriktioner hos en eller flera underleverantörer
oss från vår leveransskyldighet under avbrottet och i dess omfattning. I sådana fall är vi skyldiga att omedelbart skriftligen meddela köparen om det visar sig att den avtalade leveranstiden inte kan följas. Köparen kan sedan återkalla kontraktet om vi inte omedelbart deklarerar efter en motsvarande begäran från köparen att vi kommer att leverera inom rimlig tid. Krav på skadestånd pga
Fördröjning eller icke-uppfyllande är uteslutet i detta fall. När det gäller beställningar, vars fullgörande består av flera enskilda leveranser, har icke-uppfyllandet, den defekta eller sena genomförandet av en leverans inte påverkat andra
Leveranser av beställningen. Om, till följd av leveransstörningar av den ovan angivna typen, de kvantiteter av varor som är tillgängliga för oss inte är tillräckliga för leverans av alla beställda kvantiteter, har vi rätt att eliminera ytterligare
Leveransskyldighet att göra minskningar av de kvantiteter som ska levereras.
(4) Delleveranser är tillåtna i rimlig omfattning.


§ 4 Frakt, risköverföring
(1) Om inte annat överenskommits, är rutten och avsändningsmedlen överlåtna till vårt val, särskilt om handelsklausuler (INCOTERMS 2010) har kommit överens.
(2) Risken för oavsiktlig förlust eller oavsiktlig försämring av varorna är reserverad när varorna överlämnas till speditören, transportören eller samlaren, men senast när de lämnar vårt lager eller tillverkarens verk
andra avtal, i synnerhet vid överenskommelse av handelsklausuler (INCOTERMS 2010) till köparen.
(3) Varor som rapporteras vara klara för avsändning till överenskommet datum måste köpas direkt av köparen. Om försändelsen är försenad på begäran eller på grund av köparens fel eller om köparen bryter mot andra skyldigheter att samarbeta, är vi
rätt att kräva den skada vi ådrar oss, inklusive eventuella extra kostnader. Vid fallissemang som vi ansvarar för har vi - oavsett ytterligare krav och rättigheter - rätt till en schablonbelopp
Ersättning för att beräkna det högre priset som gäller på leveransdagen. Köparen är fri att bevisa en lägre skada.
(4) Om köparen så önskar täcker vi leveransen med transportförsäkring; kostnaderna i detta avseende bärs av köparen. I den mån något annat skulle uppstå från ett avtal om handelsklausuler (INCOTERMS 2010), har dessa företräde framför denna klausul.


§ 5 Priser, betalning, rabatter
(1) Skulle vi i allmänhet ändra våra priser för de varor som ska levereras under perioden mellan avtalets ingående och leveransen, har vi rätt att basera beräkningen på det pris som gäller på leveransdagen, om inte ett fast prisavtal har blivit gjort. Vid en prishöjning har köparen rätt att säga upp sig från kontraktet inom 14 dagar efter att prishöjningen meddelats. Om inte annat avtalats är priserna netto plus transportkostnader och moms, men i händelse av en överenskommen handelsklausul gäller detta (INCOTERMS 2010).
(2) Vid oväntade prishöjningar från vår uppströmsleverantör vid tidpunkten för avtalets ingående, liksom oväntade höjningar av löne- och transportkostnader, är vi - om det inte finns ett fast prisavtal - en lämplig höjning
motiverad. Detsamma gäller höjningar av tull- och försäljningsskatt som har inträffat efter avtalets ingående.
(3) Eventuella överenskomna rabatter, i den mån de beräknas från varans värde, beviljas på varans rena värde exklusive förpackningar, tillägg och moms, annars på den köpta kvantiteten. Rätten till dessa rabatter uppkommer endast om de levererade varorna har betalats i sin helhet och i rätt tid.
(4) Betalning av inköpspriset måste ske senast det datum som anges på fakturan. Rabattbeloppet som anges i fakturan kan bara dras av från fakturavärdet om fakturabeloppet är tillgängligt för oss senast det betalningsdatum som anges i fakturan. Betalningar används alltid för att reglera de äldsta förfallna skulderna plus eventuella förfallna och / eller dröjsmålsräntor. Rabatter beviljas inte om köparen inte betalar för tidigare leveranser. Betalning av köpeskillingen genom att utfärda växlar eller ge checkar kräver ett skriftligt avtal. Checkar och växlar accepteras endast på grund av prestanda. Krediter för växlar och checkar görs med värdesdatumet den dag då vi kan förfoga över motsvarande värde.
(5) Köparen får endast kompensera motkrav som är ostridiga, lagligt fastställda eller erkända av oss; Han har bara rätt till kvarhållningsrätt om hans motkrav grundas på samma avtalsförhållande.
(6) Om våra fakturor inte betalas inom de av oss angivna betalningsfristerna har vi rätt
Förfallna räntor med en årlig ränta på 8% över respektive grundränta enligt § 247 BGB, såvida inte köparen kan bevisa för oss att vi lidit liten eller ingen skada till följd av betalningsresteringarna.
Påståendet om ytterligare skador förblir förbehållet.
(7) Om köparen misslyckas med betalning har vi rätt - utan att det påverkar ytterligare krav och rättigheter - att göra det återstående kravet omedelbart och att utföra ytterligare leveranser endast mot förskottsbetalning eller säkerhet. Detsamma gäller om vi senare får kännedom om omständigheter som leder till en betydande försämring av tillgångarna för köparen, vilket allvarligt äventyrar vårt betalningsanspråk.
(8) I ovanstående fall i punkt 7 kan vi återkalla auktoriseringen för autogiro som beviljats ​​i enlighet med avsnitt 6 punkt 6 och kräva rimliga förskottsbetalningar för utestående leveranser. Köparen är behörig att avvärja alla förskottsbetalningar samt de rättsliga konsekvenserna som nämns i § 6 stycke (3) genom att ställa säkerhet för vårt utrotningshotade krav.


6 § äganderättsförbehåll, värdepapper
(1) De levererade varorna förblir vår egendom tills köpeskillingen har betalats och alla fordringar som härrör från affärsförhållandet har avgjorts. Detta gäller även om betalningar görs på separat angivna fordringar. Införandet av enskilda fordringar i en aktuell faktura eller uttag av saldot och deras erkännande upphäver inte äganderätten. Om vi ​​i samband med köparens betalning av köparen fastställer ansvar på grundval av en växel, upphör inte äganderätten förrän sedeln har lösts in av köparen som dragaren.
(2) Om de reserverade varorna behandlas med andra föremål som inte tillhör oss har vi rätt till gemensamt ägande av den nya varan i förhållandet mellan fakturavärdet för de reserverade varorna och de andra varornas fakturavärde och bearbetningsvärde. Detsamma gäller för objektet som skapats genom bearbetning som för det köpta objektet som levereras med reservation. Om vårt ägande upphör på grund av anslutning, blandning eller blandning av den köpta varan med andra föremål som inte tillhör oss, förvärvar vi delägande av den nya varan i förhållandet mellan värdet av den köpta varan och de andra blandade föremålen vid blandningstidpunkten. Om blandningen sker på ett sådant sätt att köparens föremål är att betrakta som huvudartikel, är det överens om att köparen överför proportionellt delägande till oss. Köparen ska behålla det enda ägandet eller det gemensamma ägandet för oss utan kostnad.
(3) Om köparen misslyckas med betalningar eller om han inte löser in en växel när den förfaller, som når 10% av våra fordringar, har vi rätt att sälja vidare och avyttra de varor som levererats under äganderättsförbehåll.
förbjuda.
(4) Köparen har rätt att sälja den köpta varan i ordinarie affärsverksamhet på sedvanliga villkor med äganderättsförbehåll. Men köparen tilldelar oss redan nu alla fordringar som tillkommer honom från återförsäljningen mot sina kunder eller tredje parter i det slutliga beloppet (inklusive moms) av våra fordringar, oavsett om den köpta varan är utan eller efter behandling , blandning eller förening har sålts vidare. Om köparen ingår ett löpande kontoavtal med sin kund som gör att fordringar från återförsäljning av de varor som vi levererat kan ingå i ett bytesbalansfordran, tilldelas det krav som uppstår till förmån för köparen från bytesbalansförhållandet till oss i storleken på vår fordran. Fordringarna från återförsäljningen fungerar som säkerhet i samma utsträckning som de reserverade varorna.
(5) Vid beslag eller andra ingrepp från tredje part måste köparen omedelbart meddela oss detta skriftligen. På vår begäran har köparen all nödvändig information om inventeringen av varorna i vår egendom och
Att bevilja andelsägande samt de fordringar som tilldelats oss i enlighet med punkt 4 och att ge oss tillgång till dess lager för inspektion, inventering och - om förutsättningarna är uppfyllda - borttagning av de varor som omfattas av äganderättsförbehåll.
(6) Köparen har rätt att samla in fordringar från återförsäljningen, såvida vi inte återkallar inkassotillståndet i de fall som nämns i punkt (3). I det här fallet är köparen omedelbart skyldig att informera sina kunder om överlåtelsen av kraven till oss och att förse oss med den information som krävs för insamling och överlämna tillhörande dokument.
(7) Vi förbinder oss att frigöra de värdepapper som vi har rätt till på köparens begäran i den mån det realiserbara nettovärdet av våra värdepapper överstiger de fordringar som ska säkras med mer än 10%; valet av värdepapper som ska släppas åligger oss.


§ 7 Defekter, meddelande om defekter, garanti
(1) Köparens garantirätt förutsätter att han har uppfyllt sina inspektions- och reklamationsskyldigheter enligt 377 § HGB.
(2) Om inte annat överenskommits bestäms varans avtalsmässiga kvalitet av våra produktbeskrivningar. Offentliga uttalanden, kampanjer eller reklam från tredje part är irrelevanta i detta sammanhang.
(3) Vi har rätt att göra obetydliga ändringar av ämnet för låten eller att göra ändringar baserade på teknisk utveckling utan att meddela köparen om kontraktets innehåll, förutsatt att dess användbarhet inte försämras.
(4) Våra mängder är ungefärliga. Överskott eller korta leveranser upp till 5% av leveransmängden utgör inget fel.
(5) Varor som klagas över får endast returneras med vårt uttryckliga samtycke.
(6) Om det finns ett fel på den köpta varan har vi initialt rätt att välja mellan en ersättningsleverans eller en efterföljande förbättring eller, vid brist, en efterföljande leverans. Ytterligare kostnader för den kompletterande prestationen, som uppstår vid en mellanliggande försändelse av varan till en annan plats än leveransorten, bärs av köparen. Om den kompletterande prestandan misslyckas har köparen valet mellan en sänkning av priset och uttag, utöver eventuella skadeståndskrav eller ersättning för kostnader. Återkallelse från kontraktet är uteslutet vid mindre defekter.
(7) Vi tar inget ansvar för skada som uppstår till följd av felaktig användning, felaktig lagring eller vårdslös behandling av varorna.


§ 8 Allmän ansvarsbegränsning
Om inte annat regleras i dessa allmänna försäljningsvillkor, är vi ansvariga för lagstadgade eller avtalsenliga krav på skadestånd eller ersättning för kostnader på grund av brott mot avtalsenliga och icke-avtalsenliga skyldigheter vid bedrägligt uppsåt,
Obesvarat uppsåt och grov vårdslöshet. I den mån vi av oaktsamhet bryter mot en väsentlig avtalsförpliktelse är vår skyldighet att betala ersättning - i allmänhet begränsad till den förutsebara skada eller kostnad som är typisk för kontraktet och - särskilt för
Följande skador orsakade av defekter är begränsade till utförandet av vår befintliga (alternativt lämpliga) ansvarsförsäkring och för skador som orsakas av förseningar till högst 5% av inköpspriset. Ytterligare anspråk utesluts. Vår
Ansvar enligt produktansvarslagen, från en garanti eller på grund av personskada påverkas inte.


§ 9 Information och råd
Vi är inte skyldiga att ge teknisk rådgivning. Alla råd och information som ges är inte bindande om de inte ges skriftligt. De befriar inte köparen från skyldigheten att
korrekt och professionell hantering av våra produkter.


§ 10 äganderätt
(1) Kostnadsuppskattningar, utkast, ritningar och andra dokument som vi överför till köparen förblir vår egendom och omfattas av vår upphovsrätt. De får inte reproduceras eller tredje parter utan vårt uttryckliga medgivande
göras tillgängliga.
(2) Köparen måste se till att acceptansen och genomförandet av beställningen av honom inte kränker tredje parts industriella äganderätt.
(3) Om tredje parts kommersiella egendomsrätt ändå kränks på grund av bristande överensstämmelse med punkt 2, ska köparen gottgöra oss från alla krav från tredje part baserade på detta och ska gottgöra oss för alla resulterande skador
inklusive den förlorade vinsten. Om en tredje part hävdar att vi upphör och upphör på grund av ett påstått intrång i äganderätten, kan vi vägra att fortsätta uppfylla avtalet så länge köparen inte är ansvarig för oss
varje skada ger tillräcklig säkerhet för att fastställas av oss efter vårt rimliga gottfinnande.


§ 11 databehandling
Vi vill påpeka att kundens personuppgifter erhålls under affärsförhållandet
lagras av oss i enlighet med bestämmelserna i Federal Data Protection Act.


§ 12 Prestationsplats, jurisdiktionsplats, tillämplig lag
(1) Prestationsstället och - om köparen är en handlare - den exklusiva jurisdiktionsplatsen för leveranser och betalningar (inklusive åtgärder för checkar och växlar) samt för alla tvister som uppstår mellan parterna är 26125 Oldenburg. Genomförandet av ett skiljeförfarande som utesluter den vanliga rättsprocessen kräver vårt skriftliga samtycke för varje fall av ett tvistemål.
(2) Avtalsförhållandena omfattas uteslutande av lagen i Förbundsrepubliken Tyskland.


Rastede 2017

Bläddra till början