Regulamin

Regulamin

Warunki korzystania

Od 01 sierpnia 2017 r.

§ zakres 1
(1) Niniejsze ogólne warunki handlowe mają zastosowanie wyłącznie i również do wszystkich przyszłych stosunków handlowych z kupującym. Nie uznajemy żadnych warunków kupującego, które są sprzeczne lub odbiegają od naszych warunków sprzedaży, chyba że wyraźnie wyraziliśmy pisemną zgodę na ich ważność. Nasze warunki obowiązują również wtedy, gdy musimy realizować dostawy zgodnie z tym zastrzeżeniem, wiedząc o sprzecznych lub odmiennych warunkach kupującego.
(2) Nasze warunki sprzedaży dotyczą wyłącznie przedsiębiorstw w rozumieniu § 14 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB).


§ 2 Oferta i zawarcie
(1) Nasze oferty są zawsze niewiążące, chyba że w potwierdzeniu zamówienia podano inaczej. (2) O ile nasi pracownicy sprzedaży zawierają ustne umowy poboczne lub dają zapewnienia, które dotyczą jednego na piśmie
złożone zamówienie lub pisemne potwierdzenie zamówienia z naszej strony, stają się wiążące dopiero po naszym pisemnym potwierdzeniu.
(3) Zasadniczo wyklucza się zakup na podstawie próbki lub na podstawie próby (§ 454 BGB).
(4) Oczywiste błędy, błędy ortograficzne, drukarskie i rachunkowe, które popełniliśmy przy sporządzaniu oferty, nie są dla nas wiążące. Informacje zawarte w dokumentach należących do oferty, takie jak zdjęcia, rysunki, masy i wymiary, w szczególności dotyczące wydajności i użyteczności dostarczonych produktów, mają zastosowanie wyłącznie jako gwarancje jakości w rozumieniu § 443 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB), jeśli wyraźnie o tym stwierdzimy na piśmie.


§ 3 czas dostawy, opóźnienie, niemożność, dostawy częściowe
(1) Uzgodnione terminy i terminy dostaw nie mają charakteru wiążącej umowy, chyba że wyraźnie obiecaliśmy to na piśmie.
(2) Nasz obowiązek dostawy podlega kompletnej i terminowej dostawie do nas, chyba że ponosimy odpowiedzialność za niedostarczenie lub opóźnienie w dostawie.
(3) Usunięcie okoliczności, za które nie ponosimy odpowiedzialności, wszystkich przypadków siły wyższej (w szczególności strajków, lokautów, braku surowców lub energii oraz zakłóceń operacyjnych) oraz zakłóceń lub ograniczeń u jednego lub kilku poddostawców
nas z naszego obowiązku dostawy na czas trwania zakłócenia i w zakresie jego skutków. W takich przypadkach jesteśmy zobowiązani niezwłocznie powiadomić kupującego na piśmie, jeśli okaże się, że uzgodniony termin dostawy nie może zostać dotrzymany. Kupujący może wtedy odstąpić od umowy, jeśli na odpowiednie żądanie kupującego nie oświadczymy niezwłocznie, że dostarczymy towar w rozsądnym terminie. Roszczenia o odszkodowanie z tytułu
W takim przypadku opóźnienia lub niewykonanie są wykluczone. W przypadku zamówień, na których realizację składa się kilka pojedynczych dostaw, niewykonanie, wadliwa lub opóźniona realizacja jednej dostawy nie ma wpływu na pozostałe
Dostawy zamówienia. Jeżeli w wyniku zakłóceń w dostawie wyżej wymienionych rodzajów dostępne nam ilości towaru nie są wystarczające do dostarczenia wszystkich zamówionych ilości, jesteśmy uprawnieni, z wyłączeniem dalszych
Obowiązek dostawy w celu zmniejszenia ilości, które mają być dostarczone.
(4) Dostawy częściowe są dozwolone w rozsądnym zakresie.


§ 4 Wysyłka, przeniesienie ryzyka
(1) O ile nie uzgodniono inaczej, trasę i sposób wysyłki pozostawiamy do naszego wyboru, w szczególności w przypadku uzgodnienia klauzul handlowych (INCOTERMS 2010).
(2) W przypadku przekazania towaru spedytorowi, przewoźnikowi lub inkasentowi, jednak nie później niż w momencie opuszczenia naszego magazynu lub zakładu producenta, zastrzega się ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia towaru
inne umowy, w szczególności przy uzgadnianiu z kupującym klauzul handlowych (INCOTERMS 2010).
(3) Towary zgłoszone jako gotowe do wysyłki w uzgodnionym terminie muszą zostać niezwłocznie odebrane przez kupującego. Jeżeli wysyłka opóźnia się na żądanie lub z winy kupującego lub jeśli kupujący naruszy inne obowiązki współpracy, jesteśmy
prawo do dochodzenia poniesionej przez nas szkody, w tym wszelkich dodatkowych kosztów. W przypadku zwłoki w odbiorze, za którą jesteśmy odpowiedzialni, przysługuje nam - niezależnie od dalszych roszczeń i uprawnień - ryczałt
Odszkodowanie do obliczenia wyższej ceny obowiązującej w dniu dostawy. Kupujący może udowodnić mniejszą szkodę.
(4) Na życzenie kupującego pokryjemy dostawę ubezpieczeniem transportowym; koszty poniesione z tego tytułu ponosi kupujący. O ile i w zakresie, w jakim porozumienie w sprawie klauzul handlowych (INCOTERMS 2010) powinno skutkować czymś innym, mają one pierwszeństwo przed niniejszą klauzulą.


§ 5 Ceny, płatności, rabaty
(1) Jeżeli w okresie między zawarciem umowy a dostawą zasadniczo zmienimy nasze ceny za towar, który ma zostać dostarczony, jesteśmy uprawnieni do obliczenia ceny obowiązującej w dniu dostawy, chyba że umowa o stałej cenie było zrobione. W przypadku podwyżki ceny kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od powiadomienia o podwyżce ceny. O ile nie uzgodniono inaczej, ceny są cenami netto plus koszty transportu i VAT, ale w przypadku uzgodnionej klauzuli handlowej ma to zastosowanie (INCOTERMS 2010).
(2) W przypadku nieoczekiwanych podwyżek cen przez naszego dostawcę wyższego szczebla w momencie zawarcia umowy, a także nieoczekiwanych podwyżek wynagrodzeń i kosztów transportu, jesteśmy - o ile nie istnieje umowa o stałej cenie - do odpowiedniej podwyżki
usprawiedliwiony. To samo dotyczy podwyżek ceł i podatków od sprzedaży, które nastąpiły po zawarciu umowy.
(3) Uzgodnione rabaty, o ile są one obliczane na podstawie wartości towaru, są przyznawane od czystej wartości towaru bez opakowania, dopłat i podatku obrotowego, w przeciwnym razie od zakupionej ilości. Prawo do tych rabatów powstaje tylko wtedy, gdy dostarczony towar został całkowicie i terminowo zapłacony.
(4) Zapłata ceny zakupu musi nastąpić w terminie podanym na fakturze. Kwota rabatu podana na fakturze może zostać odliczona od wartości faktury tylko wtedy, gdy kwota faktury jest dla nas dostępna w terminie płatności podanym na fakturze. Płatności są zawsze wykorzystywane do uregulowania najstarszych wymagalnych długów wraz z naliczonymi od nich należnymi i/lub odsetkami za zwłokę. Rabaty nie są udzielane w przypadku zwłoki kupującego z płatnością za wcześniejsze dostawy. Zapłata ceny zakupu poprzez wystawienie weksli lub przekazanie czeków wymaga pisemnej zgody; Czeki i weksle przyjmowane są wyłącznie na poczet wykonania. Uznanie weksli i czeków dokonywane jest z datą waluty w dniu, w którym możemy dysponować równowartością.
(5) Kupujący może potrącać tylko roszczenia wzajemne, które są bezsporne, prawnie ustalone lub uznane przez nas; Prawo zatrzymania przysługuje mu tylko wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym.
(6) Jeżeli nasze faktury nie zostaną opłacone w określonych przez nas terminach płatności, mamy prawo
Należne odsetki w rocznej stawce 8% powyżej odpowiedniej stawki bazowej zgodnie z § 247 BGB, chyba że kupujący udowodni nam, że ponieśliśmy niewielką szkodę lub nie ponieśliśmy żadnej szkody w wyniku zwłoki w płatnościach.
Dochodzenie dalszych odszkodowań pozostaje zastrzeżone.
(7) W przypadku zwłoki kupującego z płatnością jesteśmy uprawnieni - bez uszczerbku dla dalszych roszczeń i praw - do natychmiastowego zaspokojenia pozostałych roszczeń i do realizacji dalszych dostaw tylko za zaliczką lub zabezpieczeniem. To samo dotyczy sytuacji, gdy później dowiemy się o okolicznościach, które prowadzą do znacznego pogorszenia stanu majątku kupującego, co poważnie zagraża naszemu roszczeniu o płatność.
(8) W powyższych przypadkach, o których mowa w ust. (7), możemy odwołać udzielone zgodnie z § 6 ust. Kupujący jest uprawniony do uniknięcia wszelkich zaliczek oraz skutków prawnych, o których mowa w § 6 ust. (6), poprzez złożenie zabezpieczenia w wysokości naszego zagrożonego roszczenia o płatność.


§ 6 zastrzeżenie własności, papiery wartościowe
(1) Dostarczony towar pozostaje naszą własnością do momentu zapłaty ceny zakupu i uregulowania wszelkich roszczeń wynikających ze stosunków handlowych. Dotyczy to również płatności dokonywanych z tytułu odrębnie wyznaczonych wierzytelności. Włączenie poszczególnych roszczeń do aktualnej faktury lub rozliczenia salda i ich uznanie nie anuluje zastrzeżenia własności. Jeżeli ustalimy odpowiedzialność wekslową w związku z zapłatą ceny kupna przez kupującego, zastrzeżenie własności nie wygasa przed wykupieniem weksla przez kupującego jako trasata.
(2) Jeżeli towar zastrzeżony jest przetwarzany z innymi przedmiotami, które nie należą do nas, jesteśmy uprawnieni do współwłasności nowej rzeczy w stosunku wartości fakturowej towaru zastrzeżonego do wartości fakturowej innych towarów i wartość przetwarzania. To samo dotyczy przedmiotu powstałego w wyniku przetworzenia, jak zakupionego przedmiotu dostarczonego z rezerwacją. Jeżeli nasza własność wygasa z powodu połączenia, zmieszania lub zmieszania zakupionej rzeczy z innymi rzeczami, które nie należą do nas, nabywamy współwłasność nowej rzeczy w stosunku wartości zakupionej rzeczy do innych zmieszanych rzeczy w momencie mieszania. Jeżeli zmieszanie odbywa się w taki sposób, że rzecz kupującego należy uważać za rzecz główną, uzgadnia się, że kupujący przenosi na nas proporcjonalną współwłasność. Kupujący bezpłatnie zatrzymuje dla nas powstałą własność wyłączną lub współwłasność.
(3) Jeżeli kupujący popadnie w zwłokę z płatnościami lub nie spłaci weksla w terminie, który wynosi 10% naszych roszczeń, jesteśmy uprawnieni do odsprzedaży i zbycia towaru dostarczonego z zastrzeżeniem własności
zakazać.
(4) Kupujący jest uprawniony do odsprzedaży zakupionego przedmiotu w zwykłym toku działalności na zwyczajowych warunkach z zastrzeżeniem własności. Jednak kupujący już teraz ceduje na nas wszelkie roszczenia, które przysługiwały mu z odsprzedaży przeciwko jego klientom lub osobom trzecim w wysokości ostatecznej kwoty (w tym VAT) naszych roszczeń, niezależnie od tego, czy zakupiony przedmiot jest bez, czy po przetworzeniu , mieszanie lub Mieszanka została odsprzedana. Jeżeli kupujący zawrze ze swoim klientem umowę o rachunkach bieżących, która umożliwia uwzględnienie roszczeń z tytułu odsprzedaży dostarczonych przez nas towarów do roszczenia z tytułu rachunku bieżącego, uważa się roszczenie powstałe na korzyść kupującego z tytułu rachunku bieżącego do przeniesienia na nas w wysokości naszego roszczenia. Roszczenia z odsprzedaży stanowią zabezpieczenie w takim samym zakresie jak towar zastrzeżony.
(5) W przypadku zajęcia lub innych interwencji osób trzecich, kupujący musi nas niezwłocznie powiadomić na piśmie. Na nasze życzenie kupujący posiada wszelkie niezbędne informacje o stanie inwentarza towaru znajdującego się w naszym majątku oraz
Przyznać udziały we współwłasności oraz scedowane na nas roszczenia zgodnie z ust. 4 oraz udostępnić nam swoje magazyny w celu przeprowadzenia kontroli, inwentaryzacji i - w przypadku spełnienia wymagań - usunięcia towaru podlegającego zastrzeżenie tytułu.
(6) Kupujący jest uprawniony do ściągnięcia roszczeń z tytułu dalszej sprzedaży, chyba że cofniemy upoważnienie do odbioru w przypadkach, o których mowa w ust. (3). W takim przypadku kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania swoich klientów o cesji wierzytelności na nas oraz do przekazania nam informacji wymaganych do odbioru i przekazania związanych z nimi dokumentów.
(7) Zobowiązujemy się zwolnić przysługujące nam zabezpieczenia na żądanie kupującego, o ile możliwa do zrealizowania wartość netto naszych zabezpieczeń przekracza roszczenia podlegające zabezpieczeniu o więcej niż 10%; wybór papierów wartościowych, które mają zostać zwolnione, spoczywa na nas.


§ 7 Wady, zgłoszenie wad, gwarancja
(1) Prawa gwarancyjne kupującego zakładają, że prawidłowo wypełnił on swoje obowiązki kontrolne i reklamacyjne zgodnie z § 377 HGB.
(2) O ile nie uzgodniono inaczej, umowną jakość towaru określają nasze opisy produktów. Publiczne oświadczenia, promocje lub reklamy osób trzecich są w tym kontekście nieistotne.
(3) Jesteśmy uprawnieni do dokonywania nieznacznych zmian lub zmian wynikających z postępu technicznego w przedmiocie utworu bez powiadamiania kupującego o treści umowy, pod warunkiem, że jego użyteczność nie zostanie naruszona.
(4) Nasze ilości są przybliżone. Nadmiar lub krótkie dostawy do 5% wielkości dostawy nie stanowią wady.
(5) Reklamowany towar można zwrócić tylko za naszą wyraźną zgodą.
(6) W przypadku wady zakupionego przedmiotu jesteśmy początkowo uprawnieni do wyboru między dostawą zastępczą lub późniejszą poprawą lub, w przypadku braku, dostawą następną. Dodatkowe koszty wykonania uzupełniającego, które wynikają z tymczasowej wysyłki towaru w inne miejsce niż miejsce dostawy, ponosi kupujący. Jeśli świadczenie uzupełniające nie powiedzie się, kupujący ma wybór między obniżką ceny a wycofaniem, oprócz wszelkich roszczeń o odszkodowanie lub zwrot kosztów. Odstąpienie od umowy jest wykluczone w przypadku drobnych wad.
(7) Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania, nieprawidłowego przechowywania lub niedbałego obchodzenia się z towarem.


§ 8 Ogólne ograniczenie odpowiedzialności
O ile niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży nie stanowią inaczej, ponosimy odpowiedzialność za ustawowe lub umowne roszczenia o odszkodowanie lub zwrot kosztów z tytułu naruszenia zobowiązań umownych i pozaumownych w przypadku oszukańczych zamiarów,
Cel bez zastrzeżeń i rażące zaniedbanie. O ile w wyniku zaniedbania naruszymy istotne zobowiązanie umowne, nasze zobowiązanie do wypłaty odszkodowania jest – co do zasady ograniczone do przewidywalnych szkód lub kosztów typowych dla umowy oraz – w szczególności w przypadku
Szkody następcze spowodowane wadami ograniczają się do realizacji naszego istniejącego (ewentualnie odpowiedniego) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, a szkody spowodowane opóźnieniem do maksymalnie 5% ceny zakupu. Dalsze roszczenia są wykluczone. Nasz
Odpowiedzialność na mocy ustawy o odpowiedzialności za produkt, z tytułu gwarancji lub z tytułu obrażeń ciała pozostaje nienaruszona.


§ 9 Informacje i porady
Nie jesteśmy zobowiązani do udzielania porad dotyczących technologii aplikacji. Wszelkie udzielone porady i informacje są niewiążące, jeśli nie zostały udzielone na piśmie. Nie zwalniają kupującego z obowiązku
prawidłowe i profesjonalne obchodzenie się z naszymi produktami.


§ 10 prawa własności
(1) Kosztorysy, szkice, rysunki i inne dokumenty, które przekazujemy kupującemu, pozostają naszą własnością i podlegają naszym prawom autorskim. Nie wolno ich powielać ani stronom trzecim bez naszej wyraźnej zgody
być dostępne.
(2) Kupujący musi zapewnić, że przyjęcie i wykonanie złożonego przez niego zamówienia nie narusza żadnych praw własności przemysłowej osób trzecich.
(3) Jeśli jednak prawa własności handlowej osób trzecich zostaną naruszone z powodu nieprzestrzegania ust. (2), kupujący jest zobowiązany zwolnić nas z wszelkich roszczeń osób trzecich z tego tytułu i zwolnić nas z wszelkich wynikających z tego szkód
w tym utracony zysk. Jeśli osoba trzecia zażąda od nas zaprzestania działalności z powodu domniemanego naruszenia praw własności, możemy odmówić dalszej realizacji umowy, o ile kupujący nie ponosi za nas odpowiedzialności
wszelkie szkody zapewniają wystarczające zabezpieczenie, które zostanie przez nas ustalone według naszego uzasadnionego uznania.


§ 11 przetwarzanie danych
Zwracamy uwagę, że dane osobowe klienta pozyskane w trakcie relacji biznesowej
są przez nas przechowywane zgodnie z przepisami federalnej ustawy o ochronie danych.


§ 12 Miejsce wykonania, właściwość miejscowa sądu, prawo właściwe
(1) Miejscem wykonania i - jeśli kupującym jest kupiec - wyłącznym miejscem jurysdykcji dla dostaw i płatności (w tym powództw dotyczących czeków i weksli) oraz dla wszelkich sporów powstałych między stronami jest 26125 Oldenburg. Realizacja postępowania arbitrażowego z wyłączeniem zwykłego procesu prawnego wymaga naszej pisemnej zgody w każdym przypadku spornego roszczenia.
(2) Stosunki umowne podlegają wyłącznie prawu Republiki Federalnej Niemiec.


Rasted 2017

Przewiń do góry