Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

podmienky

K 01. augustu 2017

§ 1 rozsah
(1) Tieto všeobecné obchodné podmienky platia výlučne a tiež pre všetky budúce obchody s kupujúcim. Nerozpoznávame žiadne obchodné podmienky kupujúceho, ktoré sú v rozpore s našimi podmienkami predaja alebo sa od nich odlišujú, pokiaľ sme výslovne písomne ​​nesúhlasili s ich platnosťou. Naše podmienky platia aj vtedy, ak musíme dodávky k tejto rezervácii vykonávať s vedomím konfliktných alebo odlišných podmienok kupujúceho.
(2) Naše predajné podmienky sa vzťahujú iba na spoločnosti v zmysle článku 14 nemeckého občianskeho zákonníka (BGB).


§ 2 Ponuka a záver
(1) Naše ponuky sú vždy nezáväzné, pokiaľ nie je v potvrdení objednávky uvedené inak. (2) Pokiaľ naši predajcovia uzatvárajú ústne dohody alebo poskytujú písomné záruky
zadaná objednávka alebo písomné potvrdenie objednávky z našej strany, tieto sa stávajú záväznými až po našom písomnom potvrdení.
(3) Nákup na základe vzorky alebo na skúšobnom základe (§ 454 BGB) je zásadne vylúčený.
(4) Zjavné chyby, pravopisné, tlačové a výpočtové chyby, ktoré sme urobili pri príprave ponuky, nie sú pre nás záväzné. Informácie v dokumentoch patriacich k ponuke, ako sú obrázky, výkresy, hmotnosť a rozmery, najmä tie, ktoré sa týkajú výkonu a použiteľnosti dodaných produktov, platia ako záruky kvality v zmysle článku 443 BGB iba vtedy, ak výslovne uvedieme toto písomne.


§ 3 dodacia lehota, zdržanie, nemožnosť, čiastočné dodávky
(1) Dohodnuté dodacie lehoty a termíny nemajú význam pevného obchodu, pokiaľ sme to výslovne písomne ​​nesľúbili.
(2) Naša povinnosť doručenia je podmienená úplným a včasným doručením k nám, pokiaľ nie sme zodpovední za nedodanie alebo oneskorenie dodávky.
(3) Zmierniť okolnosti, za ktoré nenesieme zodpovednosť, všetky prípady vyššej moci (najmä štrajky, výluky, nedostatok surovín alebo energie, ako aj prevádzkové poruchy), ako aj prerušenia alebo obmedzenia u jedného alebo viacerých subdodávateľov
nás z našej dodacej povinnosti počas trvania prerušenia a rozsahu jeho účinkov. V takýchto prípadoch sme povinní okamžite písomne ​​upozorniť kupujúceho, ak vyjde najavo, že dohodnutú dodaciu lehotu nie je možné dodržať. Kupujúci potom môže odstúpiť od zmluvy, ak bezprostredne po zodpovedajúcej požiadavke kupujúceho nevyhlásime, že dodáme v primeranej lehote. Nároky na náhradu škody z dôvodu
Oneskorenie alebo nesplnenie povinnosti je v tomto prípade vylúčené. V prípade objednávok, ktorých plnenie pozostáva z niekoľkých individuálnych dodávok, ich nesplnenie, chybné alebo oneskorené splnenie jednej dodávky nemá vplyv na ostatné
Dodávky objednávky. Ak v dôsledku prerušenia dodávky vyššie uvedeného druhu množstvo tovaru, ktoré máme k dispozícii, nepostačuje na dodanie všetkých objednaných množstiev, máme nárok na vylúčenie ďalšieho
Dodacia povinnosť vykonať zníženie množstva, ktoré má byť dodané.
(4) Čiastkové dodávky sú povolené v primeranom rozsahu.


§ 4 Doprava, prenos rizika
(1) Pokiaľ nie je dohodnuté inak, trasu a spôsob odoslania ponechávame na našom výbere, najmä ak boli dohodnuté obchodné doložky (INCOTERMS 2010).
(2) Riziko náhodnej straty alebo náhodného poškodenia tovaru je vyhradené pri odovzdaní tovaru špeditérovi, prepravcovi alebo zberateľovi, najneskôr však pri odchode z nášho skladu alebo dielne výrobcu.
iné dohody, najmä pri dojednávaní obchodných doložiek (INCOTERMS 2010) s kupujúcim.
(3) Tovar, ktorý je údajne pripravený na odoslanie do dohodnutého dátumu, musí kupujúci ihneď vyvolať. Ak sa zásielka oneskorí na žiadosť alebo vinou kupujúceho alebo ak kupujúci poruší iné povinnosti súvisiace s spoluprácou, sme
oprávnený požadovať vzniknutú škodu, vrátane akýchkoľvek dodatočných výdavkov. V prípade omeškania s prijatím, za ktoré zodpovedáme, sme oprávnení - bez ohľadu na ďalšie nároky a práva - ako paušálna sadzba
Náhrada za výpočet vyššej ceny platnej v deň dodania. Nižšie poškodenie môže kupujúci bezplatne preukázať.
(4) Ak si to kupujúci želá, dodávku pokryjeme poistením dopravy; náklady vzniknuté v tejto súvislosti znáša kupujúci. Pokiaľ by z dohody o obchodných doložkách (INCOTERMS 2010) malo vyplývať niečo iné, tieto majú prednosť pred touto doložkou.


§ 5 Ceny, platba, zľavy
(1) Pokiaľ by sme všeobecne zmenili naše ceny za tovar, ktorý má byť dodaný v období medzi uzavretím zmluvy a dodaním, sme oprávnení založiť výpočet na cene platnej v deň dodania, pokiaľ dohoda o pevnej cene nemá boli vyrobené. V prípade zvýšenia ceny je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 dní od oznámenia zvýšenia ceny. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, ceny sú netto plus náklady na dopravu a DPH, ale v prípade dohodnutej obchodnej doložky to platí (INCOTERMS 2010).
(2) V prípade neočakávaného zvýšenia cien zo strany nášho dodávateľa v čase uzavretia zmluvy, ako aj neočakávaného zvýšenia miezd a nákladov na dopravu, sme - pokiaľ neexistuje dohoda o fixnej ​​cene - na primeranom zvýšení
odôvodnený. To isté platí pre zvýšenie cla a dane z predaja, ku ktorým došlo po uzatvorení zmluvy.
(3) Akékoľvek dohodnuté zľavy, pokiaľ sú vypočítané z hodnoty tovaru, sa poskytujú na čistú hodnotu tovaru bez obalu, príplatkov a dane z predaja, inak na nakúpené množstvo. Nárok na tieto zľavy vzniká iba vtedy, ak bol dodaný tovar zaplatený v plnej výške a včas.
(4) Úhrada kúpnej ceny musí byť vykonaná do dátumu uvedeného na faktúre. Sumu zľavy uvedenú na faktúre je možné odpočítať od hodnoty faktúry iba vtedy, ak nám bude suma faktúry k dispozícii do dátumu platby uvedeného na faktúre. Platby sa vždy používajú na vyrovnanie najstarších splatných dlhov plus všetkých splatných a / alebo úrokov z omeškania, ktoré im vznikli. Zľavy sa neposkytujú, ak kupujúci mešká s platbou za predchádzajúce dodávky. Na zaplatenie kúpnej ceny prostredníctvom vystavenia zmeniek alebo odovzdania šekov je potrebná písomná dohoda; Šeky a zmenky sú akceptované iba z dôvodu výkonu. Kredity na zmenky a šeky sa uskutočňujú s dátumom valuty v deň, v ktorý môžeme disponovať s ekvivalentnou hodnotou.
(5) Kupujúci môže započítať iba protipohľadávky, ktoré sú nesporné, zákonne stanovené alebo uznané nami; Nárok na zádržné právo má iba vtedy, ak je jeho vzájomný nárok založený na rovnakom zmluvnom vzťahu.
(6) Ak naše faktúry nie sú uhradené v nami stanovených platobných termínoch, máme nárok
Náležitý úrok v ročnej sadzbe 8% nad príslušnou základnou úrokovou sadzbou podľa § 247 BGB, pokiaľ nám kupujúci nepreukáže, že nám v dôsledku omeškania s platbami vznikla malá alebo žiadna škoda.
Uplatnenie ďalších škôd zostáva vyhradené.
(7) Ak sa kupujúci dostane do omeškania s platbou, sme oprávnení - bez toho, aby boli dotknuté ďalšie nároky a práva - okamžite splatiť zostávajúcu reklamáciu a vykonať ďalšie dodávky iba za platbu vopred alebo zabezpečenie. To isté platí, ak sa neskôr dozvieme o okolnostiach, ktoré vedú k významnému zhoršeniu majetku kupujúceho, ktoré vážne ohrozuje náš nárok na platbu.
(8) Vo vyššie uvedených prípadoch odseku (7) môžeme odvolať autorizáciu inkasa udelenú v súlade s § 6 ods. 6 a požadovať primerané platby vopred za dodávky, ktoré sú stále nevyrovnané. Kupujúci je oprávnený odvrátiť všetky zálohové platby, ako aj právne dôsledky uvedené v § 6 ods. 3 poskytnutím zábezpeky vo výške nášho ohrozeného nároku na platbu.


§ 6 výhrada vlastníctva, cenné papiere
(1) Dodaný tovar zostáva naším vlastníctvom, pokiaľ nie je zaplatená kúpna cena a nie sú vyriešené všetky nároky vyplývajúce z obchodného vzťahu. To platí aj vtedy, ak sa platby uskutočňujú na osobitne určené nároky. Zahrnutie jednotlivých nárokov do aktuálnej faktúry alebo čerpania zostatku a ich uznanie nezruší vydržanie vlastníctva. Ak v súvislosti so zaplatením kúpnej ceny kupujúcim založíme zodpovednosť na základe zmenky, vydržanie vlastníckeho práva nezanikne skôr, ako zmenku kupujúci uplatní ako dlžníka.
(2) Ak je rezervovaný tovar spracovaný s inými položkami, ktoré nám nepatria, máme nárok na spoluvlastníctvo k novej položke v pomere fakturovanej hodnoty vyhradeného tovaru k fakturačnej hodnote iného tovaru a spracovateľská hodnota. To isté platí pre položku vytvorenú spracovaním ako pre zakúpenú položku dodanú s rezerváciou. Ak naše vlastníctvo zanikne v dôsledku prepojenia, zmiešania alebo zmiešania kúpenej veci s inými položkami, ktoré nám nepatria, nadobúdame spoluvlastníctvo k novej veci v pomere hodnoty kúpenej položky k ostatným zmiešaným položkám v čase miešania. Pokiaľ k zmiešaniu dôjde tak, že vec kupujúceho sa má považovať za hlavnú položku, je dohodnuté, že kupujúci na nás prevedie pomerné spoluvlastníctvo. Výsledné výhradné alebo spoluvlastníctvo nám kupujúci ponecháva bezplatne.
(3) Ak kupujúci mešká s platbami alebo ak nevymení zmenku v lehote splatnosti, ktorá dosahuje 10% našich nárokov, sme oprávnení tovar dodaný ďalej predať a zlikvidovať s výhradou vlastníctva.
zakázať.
(4) Kupujúci je oprávnený kúpený tovar ďalej predávať v rámci bežnej obchodnej činnosti za obvyklých obchodných podmienok so zachovaním vlastníckeho práva. Kupujúci nám však už teraz postupuje všetky nároky, ktoré mu vzniknú z ďalšieho predaja voči jeho zákazníkom alebo tretím stranám vo výške konečnej sumy (vrátane DPH) našich nárokov, bez ohľadu na to, či je kúpený tovar bez spracovania alebo po spracovaní , miešanie alebo zlúčenina bola predaná ďalej. Ak kupujúci uzatvorí so svojim zákazníkom zmluvu o bežnom účte, ktorá umožňuje zahrnutie nárokov z ďalšieho predaja nami dodaného tovaru do reklamácie bežného účtu, považuje sa reklamácia, ktorá vzniká v prospech kupujúceho zo vzťahu k bežnému účtu, za byť nám postúpené vo výške našej pohľadávky. Nároky z ďalšieho predaja slúžia ako zabezpečenie v rovnakej miere ako vyhradený tovar.
(5) V prípade zaistenia alebo iných zásahov tretími osobami nás musí kupujúci bezodkladne písomne ​​upozorniť. Na našu žiadosť má kupujúci všetky potrebné informácie o súpise tovaru v našom majetku a
Udeliť spoluvlastnícke podiely, ako aj nároky, ktoré nám boli postúpené v súlade s odsekom 4, a poskytnúť nám prístup do jeho skladov na účely kontroly, inventarizácie a - ak sú splnené predpoklady - odstránenia tovaru, na ktorý sa vzťahuje vydržanie titulu.
(6) Kupujúci je oprávnený zbierať nároky z ďalšieho predaja, pokiaľ v prípadoch uvedených v odseku (3) nezrušíme oprávnenie na zber. V takom prípade je kupujúci okamžite povinný informovať svojich zákazníkov o postúpení nárokov na nás a poskytnúť nám informácie potrebné na zber a odovzdanie súvisiacich dokumentov.
(7) Zaväzujeme sa uvoľniť cenné papiere, na ktoré máme nárok, na žiadosť kupujúceho v rozsahu, v akom realizovateľná čistá hodnota našich cenných papierov prevyšuje nároky, ktoré majú byť zaistené o viac ako 10%; výber cenných papierov, ktoré sa majú uvoľniť, je na nás.


§ 7 Vady, oznámenie vád, záruka
(1) Záručné práva kupujúceho predpokladajú, že si riadne splnil svoje inšpekčné a reklamačné povinnosti podľa § 377 HGB.
(2) Pokiaľ nie je dohodnuté inak, zmluvná kvalita tovaru je určená našimi popismi produktov. Verejné vyhlásenia, propagačné akcie alebo reklama tretích strán sú v tejto súvislosti irelevantné.
(3) Sme oprávnení vykonávať nepodstatné zmeny alebo zmeny na základe technického vývoja v predmete piesne bez upozornenia kupujúceho na obsah zmluvy za predpokladu, že nebude narušená jej použiteľnosť.
(4) Naše množstvá sú približné. Nadmerné alebo krátke dodávky do 5% dodaného množstva nie sú vadou.
(5) Reklamovaný tovar je možné vrátiť iba s naším výslovným súhlasom.
(6) Ak sa na zakúpenom tovare vyskytne chyba, máme pôvodne právo vybrať si medzi náhradnou dodávkou alebo následným vylepšením alebo v prípade nedostatku následnou dodávkou. Dodatočné náklady na doplnkové plnenie, ktoré vzniknú pri dočasnej preprave tovaru na iné miesto, ako je miesto dodania, znáša kupujúci. Ak dodatočné plnenie zlyhá, má kupujúci okrem akýchkoľvek nárokov na náhradu škody alebo náhrady výdavkov na výber aj medzi znížením ceny a výberom. Odstúpenie od zmluvy je v prípade drobných vád vylúčené.
(7) Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za škody vyplývajúce z nesprávneho použitia, nesprávneho skladovania alebo nedbalého zaobchádzania s tovarom.


§ 8 Všeobecné obmedzenie zodpovednosti
Pokiaľ nie je v týchto všeobecných predajných podmienkach upravené inak, zodpovedáme za zákonné alebo zmluvné nároky na náhradu škody alebo náhradu výdavkov v dôsledku porušenia zmluvných a mimozmluvných povinností v prípade podvodného úmyslu,
Bezvýhradný úmysel a hrubá nedbalosť. Pokiaľ nedbalo porušíme zásadný zmluvný záväzok, naša povinnosť zaplatiť náhradu je - spravidla obmedzená na predvídateľnú škodu alebo náklady typické pre zmluvu a - konkrétne za
Následná škoda spôsobená vadami je obmedzená na plnenie nášho existujúceho (alternatívne vhodného) poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú meškaním maximálne na 5% z kúpnej ceny. Ďalšie nároky sú vylúčené. Náš
Zodpovednosť podľa zákona o zodpovednosti za výrobok, zo záruky alebo v dôsledku zranenia osôb zostáva nedotknutá.


§ 9 Informácie a rady
Nie sme povinní poskytovať rady o aplikačnej technológii. Všetky poskytnuté rady a informácie sú nezáväzné, ak nie sú uvedené písomne. Nezbavujú kupujúceho povinnosti
správne a profesionálne zaobchádzanie s našimi výrobkami.


§ 10 vlastnícke práva
(1) Odhady nákladov, návrhy, výkresy a ďalšie dokumenty, ktoré zasielame kupujúcemu, zostávajú naším vlastníctvom a podliehajú našim autorským právam. Bez nášho výslovného súhlasu nesmú byť reprodukované ani tretie strany
byť sprístupnené.
(2) Kupujúci je povinný zabezpečiť, aby prijatie a vykonanie objednávky, ktorú zadal, neporušovalo žiadne práva priemyselného vlastníctva tretích strán.
(3) Ak sú napriek tomu porušené práva obchodného vlastníctva tretích strán z dôvodu nedodržania odseku 2, kupujúci nás ospravedlní za všetky nároky tretích osôb založené na tomto základe a odškodní nás za všetky škody, ktoré z toho vyplývajú.
vrátane ušlého zisku. Ak nám tretia strana tvrdí, že s údajným porušením vlastníckych práv prestaneme a prestaneme s nimi súhlasiť, môžeme odmietnuť pokračovať v plnení zmluvy, pokiaľ za nás kupujúci nezodpovedá.
akékoľvek poškodenie poskytuje dostatočné zabezpečenie, ktoré môžeme určiť podľa nášho primeraného uváženia.


§ 11 spracúvanie údajov
Upozorňujeme, že osobné údaje zákazníka získané v rámci obchodného vzťahu
sú u nás uložené v súlade s ustanoveniami federálneho zákona o ochrane údajov.


§ 12 Miesto plnenia, jurisdikcia, rozhodné právo
(1) Miestom plnenia a - ak je kupujúcim obchodník - je výhradným právomoc pre dodávky a platby (vrátane žalôb za šeky a zmenky), ako aj pre všetky spory, ktoré medzi stranami vzniknú, 26125 Oldenburg. Realizácia rozhodcovského konania s vylúčením riadneho súdneho procesu vyžaduje náš písomný súhlas pre každý prípad sporného nároku.
(2) Na zmluvné vzťahy sa vzťahuje výlučne právo Spolkovej republiky Nemecko.


Rastede 2017

Prejdite na začiatok