Ogólne Warunki Handlowe

Stan na dzień 02.01.2015 r.

§ 1 Zakres obowiązywania

(1) Obowiązują wyłącznie niniejsze Ogólne Warunki Handlowe, również względem wszystkich przyszłych transakcji z Kupującym. Nie uznajemy warunków Kupującego odrębnych lub odmiennych od naszych Warunków Handlowych, chyba że wyraźnie zgodziliśmy się na piśmie na ich obowiązywanie. Nasze OWH obowiązują również wtedy, jeżeli bez zastrzeżeń realizujemy dostawy na rzecz Kupującego, znając warunki Kupującego odrębne lub odbiegające od naszych Warunków Handlowych.
(2) Nasze Warunki Handlowe obowiązują tylko względem przedsiębiorstw w rozumieniu § 14 federalnego kodeksu cywilnego (BGB).

§ 2 Oferta i zawarcie Umowy

(1) Nasze oferty są zawsze niewiążące, o ile z potwierdzenia zlecenia nie wynika inaczej.
(2) Jeżeli z naszymi pracownikami handlowymi zostaną zawarte dodatkowe postanowienia ustne lub zostaną złożone zapewnienia z ich strony, wykraczające poza zlecenie pisemne lub nasze pisemne potwierdzenie zlecenia, stają się one wiążące dopiero po ich pisemnym potwierdzeniu z naszej strony.
(3) Zakup według wzoru lub na próbę (§ 454 BGB) jest z zasady wykluczony.
(4) Oczywiste pomyłki, błędy językowe, drukarskie i rachunkowe, które nie zostały przez nas zauważone w momencie sporządzania oferty, nie są wiążące. Dane w dokumentacji, załączonej do danej oferty, np. ilustracje, rysunki, dane dotyczące masy i wymiarów, w szczególności dane dotyczące wydajności i przydatności dostarczonych produktów, obowiązują wyłącznie jako gwarancja właściwości w rozumieniu § 443 BGB, jeżeli przekazaliśmy takie wyraźne oświadczenie na piśmie.

§ 3 Czas dostawy, zwłoka, bram możliwości realizacji, dostawy częściowe

(1) Uzgodniony czas i termin dostawy nie ma znamion sztywno ustalonego terminu, chyba że wyraźnie zadeklarowaliśmy to na piśmie.
(2) Zastrzegamy spełnienie naszego zobowiązania dostawy w przypadku kompletnych i terminowych dostaw ze strony poddostawców, chyba że brak takich dostaw lub ich zwłoka wynika z naszej winy.
(3) Okoliczności, które nie wynikają z naszej winy, wszystkie przypadki siły wyższej (w szczególności strajki, lokauty, brak surowców i energii oraz zakłócenia eksploatacyjne), a także zakłócenia lub ograniczenia u jednego lub kilku poddostawców zwalniają nas z obowiązku dostawy na okres trwania zakłócenia i w zakresie jego skutków. W takich przypadkach jesteśmy zobowiązani do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Kupującego, jeżeli stwierdzimy, że nie jest możliwe dotrzymanie ustalonego czasu dostawy. Kupujący może odstąpić od umowy, jeśli po odpowiednim żądaniu Kupującego nie zostanie przekazana niezwłocznie z naszej strony deklaracja o dostawie w odpowiednim terminie. Roszczenia odszkodowawcze z powodu zwłoki lub braku dostawy są w takim przypadku wykluczone. W przypadku zamówień, których spełnienie wymaga realizacji kilku poszczególnych dostaw, niespełnienie, wadliwa lub opóźniona realizacja jednej dostawy nie ma wpływu na pozostałe dostawy, odnoszące się do tego zamówienia. Jeżeli w wyniku powyższych zakłóceń w dostawach występujące u nas ilości towarów nie będą wystarczające do realizacji dostawy całego zamówionego wolumenu, wówczas jesteśmy uprawnieni do zmniejszenia dostarczonej ilości bez konieczności spełnienia zobowiązania dalszej dostawy.
(4) Dopuszcza się dostawy częściowe w ilości możliwej do realizacji.

§ 4 Wysyłka, przejście ryzyka

(1) O ile nie ustalono inaczej, przysługuje nam możliwość wyboru trasy i sposobu wysyłki, w szczególności w przypadku uzgodnień klauzul handlowych (INCOTERMS 2010).
(2) W momencie przekazania towaru spedytorowi, przewoźnikowi lub odbiorcy, nie później jednak niż z chwilą opuszczenia naszego magazynu lub zakładu produkcyjnego, ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia towaru z zastrzeżeniem innych ustaleń, w szczególności uzgodnień klauzul handlowych (INCOTERMS 2010), przechodzi na Kupującego.
(3) Towary zgłoszone jako gotowe do wysyłki w ustalonym terminie winny zostać niezwłocznie przejęte przez Kupującego. Jeśli wysyłka zostanie opóźniona na życzenie lub z winy Kupującego bądź jeśli Kupujący naruszy inne obowiązki współdziałania, wówczas jesteśmy uprawnieni do żądania pokrycia powstałej szkody łącznie z ewentualnymi dodatkowymi kosztami. W przypadku zawinionej zwłoki w przejęciu towaru jesteśmy uprawnieni, bez uszczerbku dla pozostałych roszczeń i praw, do naliczenia za towar wyższej ceny, obowiązującej w dniu dostawy, jako ryczałtowego odszkodowania. Kupującemu przysługuje prawo do udowodnienia wystąpienia niższych szkód.
(4) Zgodnie z życzeniem Kupującego dostawę można objąć ubezpieczeniem transportowym, a powstałe z tego tytułu koszty ponosi Kupujący. Jeżeli i w zakresie, w jakim uzgodnienia klauzul handlowych (INCOTERMS 2010) stanowią inaczej, ich regulacje mają pierwszeństwo przed powyższą klauzulą.

§ 5 Ceny, płatność, rabaty

(1) Jeżeli w okresie pomiędzy zawarciem umowy i dostawą nastąpi ogólna zmiana cen dostarczanych towarów, wówczas jesteśmy uprawnieni do zastosowania w rozliczeniu ceny obowiązującej w dniu dostawy, o ile nie uzgodniono wcześniej sztywnej ceny. W przypadku podwyżki ceny Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o podwyżce. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, podane ceny są cenami netto, do których zostaną doliczone koszty transportu i podatek VAT, jednak w przypadku uzgodnionej klauzuli handlowej obowiązują jej zapisy (INCOTERMS 2010).
(2) W przypadku nieoczekiwanej w momencie zawierania umowy podwyżki cen ze strony naszych poddostawców oraz nieoczekiwanej podwyżki kosztów wynagrodzeń i transportu jesteśmy uprawnieni do odpowiedniego zwiększenia cen, o ile nie uzgodniono wcześniej sztywnej ceny. Ten sam zapis dotyczy zwiększenia kosztów opłat celnych i podatku VAT po zawarciu umowy.
(3) Ewentualne ustalone rabaty, jeżeli są naliczane od wartości towarów, bazują na czystej wartości towaru bez kosztów opakowania, dopłat i podatku VAT, a ponadto są naliczane od nabytej ilości. Prawo do rabatu powstaje dopiero w momencie terminowego i pełnego rozliczenia należności za dostarczony towar.
(4) Płatność ceny sprzedaży winna nastąpić w okresie nieprzekraczającym terminu płatności, podanego na fakturze. Kwota skonto od wartości faktury, podana na fakturze, może zostać potrącona tylko wtedy, kiedy kwota faktury wpłynie na nasze konto do podanego na dokumencie terminu płatności. Płatności są przeznaczane zawsze na poczet rozliczenia najstarszych zaległych pozycji z doliczeniem powstałych odsetek po dniu zapadalności i/lub za zwłokę. Skonto nie zostanie przyznane, jeśli Kupujący popadł w zwłokę z płatnościami za wcześniejsze dostawy. Płatność ceny sprzedaży poprzez przekazanie weksla lub czeku wymaga uzgodnienia sporządzonego na piśmie; czeki i weksle będą przyjmowane wyłącznie w celu wykonania zobowiązania. Zapisanie na dobro rachunku poprzez przekazanie weksla i czeku następuje z dniem obciążenia, w którym możemy dysponować równowartością weksla/czeku.
(5) Kupujący jest uprawniony do kompensaty tylko w przypadku bezspornych, prawomocnie stwierdzonych lub uznanych przez nas roszczeń wzajemnych; prawo do zatrzymania przysługuje tylko wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne wynika z tego samego stosunku umownego.
(6) Jeżeli nasze faktury nie zostaną zapłacone w podanych przez nas terminach płatności, jesteśmy uprawnieni do naliczenia odsetek za zwłokę w wysokości 8% rocznie powyżej aktualnej podstawowej stawki procentowej zgodnie z § 247 BGB, chyba że Kupujący udowodni, iż na skutek zwłoki w zapłacie nie powstały dla nas żadne szkody lub ich wysokość jest nieznaczna. Dochodzenie dalszych roszczeń odszkodowawczych z tytułu zwłoki pozostaje zastrzeżone.
(7) Jeżeli Kupujący popadnie w zwłokę w płatności, jesteśmy uprawnieni, bez uszczerbku dla pozostałych roszczeń i praw, do żądania natychmiastowej płatności pozostałych należności i realizacji dalszych dostaw wyłącznie po uiszczeniu płatności z góry lub przedstawieniu zabezpieczenia. Ten zapis dotyczy również sytuacji zapoznania się w późniejszym okresie z okolicznościami, z których wynika znaczne pogorszenie sytuacji majątkowej Kupującego, zagrażające w poważny sposób naszym roszczeniom płatniczym.
(8) W przypadkach wymienionych w ustępie (7) możemy, zgodnie z § 6 ust. (6) odwołać udzielone polecenie zapłaty i zażądać odpowiednich przedpłat za jeszcze niezrealizowane dostawy. Kupujący jest uprawniony do odpowiedniego działania celem uniknięcia ewentualnych przedpłat oraz skutków prawnych, o których mowa w § 6 ust. (3), poprzez zapewnienie zabezpieczenia w wysokości naszego zagrożonego roszczenia płatniczego.

§ 6 Zastrzeżenie własności, zabezpieczenia

(1) Dostarczony towar pozostaje naszą własnością aż do momentu uiszczenia ceny sprzedaży i zapłaty wszelkich należności przysługujących nam z tytułu istniejących stosunków handlowych. Dotyczy to także przypadku, kiedy płatność dokonywana jest za odrębnie oznaczone należności. Ujęcie poszczególnych należności w rachunku bieżącym lub rozliczenie i uznanie salda nie znoszą zastrzeżenia własności. Jeżeli w związku z płatnością ceny sprzedaży przez Kupującego powstanie zobowiązanie wekslowe poprzez wystawienie przez nas weksla, wówczas zastrzeżenie własności nie ustaje przed spełnieniem zobowiązania wekslowego przez Kupującego jako trasatem.
(2) W przypadku przetwarzania zastrzeżonego towaru z innymi przedmiotami, nienależącymi do naszej firmy, uzyskujemy prawo współwłasności nowej rzeczy w stosunku zafakturowanej wartości zastrzeżonego towaru do zafakturowanej wartości innych towarów i wartości przetworzenia. Względem rzeczy powstałej w wyniku przetworzenia obowiązują w pozostałym zakresie te same zasady, co względem przedmiotu sprzedaży, dostarczonego z tym zastrzeżeniem. W przypadku ustania naszej własności w wyniku połączenia lub wymieszania przedmiotu sprzedaży z innymi przedmiotami, nienależącymi do naszej firmy, uzyskujemy prawo współwłasności nowej rzeczy w stosunku wartości sprzedanej rzeczy do innych wymieszanych z nią przedmiotów w momencie wymieszania. W przypadku gdy wymieszanie nastąpi w taki sposób, iż przedmiot Kupującego uznawany jest za przedmiot główny, strony uzgadniają, że Kupujący przeniesie na nas proporcjonalny udział we współwłasności. Kupujący będzie przechowywał dla nas nieodpłatnie powstałą własność wyłączną lub współwłasność.
(3) Jeżeli Kupujący popadnie w zwłokę z płatnością lub nie spełni zobowiązania wekslowego w terminie zapadalności, a wysokość płatności osiągnie 10% naszych należności, wówczas jesteśmy uprawnieni do odmowy dalszej sprzedaży i odebrania towarów dostarczonych z zastrzeżeniem wyłącznej własności.
(4) Kupujący jest uprawniony do odsprzedaży przedmiotu sprzedaży, z zastrzeżeniem jego własności, w drodze normalnego obrotu handlowego na powszechnie obowiązujących warunkach handlowych. Kupujący dokonuje już teraz na nas cesji wszystkich należności w wysokości kwoty końcowej faktury (bez podatku VAT), które przysługują mu od jego odbiorców lub osób trzecich tytułem odsprzedaży, niezależnie od tego, czy przedmiot sprzedaży został odsprzedany przed lub po przetworzeniu, wymieszaniu lub połączeniu. Jeżeli Kupujący uzgodni ze swoim odbiorcą rozliczenie w ramach rachunku bieżącego, w wyniku którego należności z tytułu odsprzedaży dostarczonych przez nas towarów spowodują zwiększenia należności w rachunku bieżącym, wówczas dokonywana jest na nas cesja należności przypadającej Kupującemu z rozliczeń w rachunku bieżącym w wysokości naszej wierzytelności. Należności z tytułu odsprzedaży służą zabezpieczeniu w takim samym zakresie, co zastrzeżony towar.
(5) Kupujący winien niezwłocznie poinformować nas na piśmie o zajęciach lub innych ingerencjach osób trzecich. Na nasze żądanie Kupujący winien przekazać nam wszystkie wymagane informacje o stanie towarów pozostających naszą własnością oraz udziałów we współwłasności, a także o scedowanych na nas należnościach zgodnie z ust. (4) oraz zapewnić nam dostęp do swoich magazynów celem oględzin, inwentaryzacji i – w razie wystąpienia odpowiednich przesłanek – wywozu zastrzeżonego towaru.
(6) Kupujący jest uprawniony do ściągnięcia należności z tytułu odsprzedaży, chyba że odwołamy polecenie przelewu w przypadkach wymienionych w ust. (3). W takim przypadku Kupujący jest niezwłocznie zobowiązany do poinformowania swoich odbiorców o cesji wierzytelności na naszą firmę oraz do podania nam wszystkich informacji niezbędnych do ściągnięcia wierzytelności wraz z przynależną dokumentacją.
(7) Zobowiązujemy się do zwolnienia przysługujących nam zabezpieczeń na życzenie Kupującego w zakresie, w jakim możliwa do uzyskania wartość netto naszych zabezpieczeń przekracza o ponad 10% wartość zabezpieczanych należności; wybór zwalnianych zabezpieczeń leży w naszej gestii.

§ 7 Wady, reklamacje, gwarancja

(1) Warunkiem dochodzenia przez Kupującego roszczeń z tytułu gwarancji jest spełnienie przez niego w prawidłowy sposób obowiązku sprawdzenia i reklamacji, wynikającego z § 377 federalnego kodeksu handlowego (HGB).
(2) O ile inne postanowienia wyraźnie nie stanowią inaczej, umowne właściwości towaru określone zostały w naszych opisach produktów. Publiczne wypowiedzi, promocje czy reklamy osób trzecich nie mają w tym kontekście żadnego znaczenia.
(3) Jesteśmy uprawnieni do wprowadzania nieznacznych zmian lub modyfikacji wynikających z rozwoju technicznego przedmiotu dostawy, odbiegających od treści umowy, bez informowania Kupującego, jeżeli nie narusza to użyteczności tego przedmiotu.
(4) Nasze dane ilościowe są danymi orientacyjnymi. Zwiększenie lub zmniejszenie ilości dostawy o 5% nie stanowi żadnej wady.
(5) Reklamowany towar może zostać odesłany wyłączenie po udzieleniu przez nas wyraźnej zgody.
(6) W przypadku wady rzeczy będącej przedmiotem sprzedaży jesteśmy upoważnieni do wyboru świadczenia naprawczego w postaci dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub usunięcia wady bądź dodatkowej dostawy brakującej ilości. Dodatkowe koszty, które powstaną w wyniku realizacji świadczenia naprawczego w innym niż miejsce dostawy, wskazanym przez Kupującego miejscu tymczasowego przechowywania towarów, obciążają Kupującego. W razie nieudanej realizacji świadczenia naprawczego Kupujący może zażądać oprócz ewentualnych roszczeń odszkodowawczych i z tytułu poniesionych kosztów również obniżenia ceny kupna lub odstąpienia od umowy. W razie nieznacznych wad odstąpienie od umowy jest wykluczone.
(7) Nie przejmujemy żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawidłowego użytkowania, niewłaściwego składowania lub niedbałego obchodzenia się z towarem.

§ 8 Ogólne ograniczenie odpowiedzialności

O ile niniejsze Ogólne Warunki Handlowe nie stanowią inaczej, odpowiadamy w sposób nieograniczony za ustawowe i umowne roszczenia odszkodowawcze lub z tytułu poniesionych kosztów w wyniku naruszenia zobowiązań umownych i pozaumownych na skutek podstępnego, umyślnego działania i rażącego niedbalstwa. W razie naruszenia istotnych obowiązków umownych w wyniku niedbalstwa nasz obowiązek odszkodowawczy jest ograniczony do typowych dla umowy, przewidywalnych szkód lub kosztów oraz, w szczególności przy szkodach następczych z tytułu wad, do świadczenia z naszego istniejącego (lub zamiennie odpowiedniego) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz w przypadku szkód w wyniku opóźnienia do maksymalnie 5% ceny sprzedaży. Dalsze roszczenia są wykluczone. Nasza odpowiedzialność, wynikająca z ustawy o odpowiedzialności za produkt, z gwarancji lub z tytułu szkód osobowych, pozostaje nienaruszona.

§ 9 Informacje i porady

Nie jesteśmy zobowiązani do udzielania porad w zakresie technicznych możliwości zastosowania. Jednakże udzielone porady i informacje nie mają charakteru wiążącego, jeżeli nie zostały potwierdzone na piśmie. Nie zwalniają one Kupującego z obowiązku prawidłowego i fachowego obchodzenia się z naszymi produktami.

§ 10 Prawa ochronne

(1) Kalkulacje kosztów, projekty, rysunki i inne dokumenty, które przekazujemy Kupującemu, pozostają naszą własnością i są objęte przysługującym nam prawem autorskim. Bez naszej wyraźnej zgody nie można ich powielać ani udostępniać osobom trzecim.
(2) Kupujący winien zadbać o to, aby przyjęcie lub realizacja udzielonego przez niego zlecenia nie stanowiły naruszenia praw ochronnych własności przemysłowej osób trzecich.
(3) Jeżeli w wyniku nieprzestrzegania ust. (2) nastąpi naruszenie praw ochronnych własności przemysłowej osób trzecich, wówczas Kupujący winien zwolnić nas ze wszelkich wynikających z powyższego roszczeń osób trzecich i wypłacić nam odszkodowanie za łączne szkody powstałe z tego tytułu oraz za utracone korzyści. Jeżeli osoba trzecia skieruje względem nas roszczenie z tytułu zaniechania w przypadku rzekomego naruszenia praw ochronnych, wówczas możemy odmówić dalszego spełniania warunków umowy, dopóki Kupujący nie zapewni nam wybranego przez nas wystarczającego zabezpieczenia na poczet ewentualnych szkód.

§ 11 Przetwarzanie danych

Podkreślamy, że dane osobowe klientów uzyskane przez nas w ramach stosunków handlowych przechowywane są zgodnie z przepisami federalnej ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 12 Miejsce spełnienia świadczenia, właściwość miejscowa sądu, stosowane prawo

(1) Miejscem spełnienia świadczenia jest 26125 Oldenburg. O ile kupujący posiada status kupca, wyłączna właściwość miejscowa sądu w sprawach dotyczących dostaw i płatności (w tym pozwów związanych z czekami i wekslami) oraz w odniesieniu do wszelkich sporów między stronami należy do sądu w miejscowości 26125 Oldenburg. Przeprowadzenie postępowania arbitrażowego z wyłączeniem powszechnej drogi sądowej wymaga naszej pisemnej zgody w każdym przypadku spornego roszczenia.
(2) Stosunki umowne podlegają wyłącznie prawu Republiki Federalnej Niemiec.

Stan na dzień 02.01.2015 r.

JUTEC® Hitzeschutz und Isoliertechnik GmbH

Zmiany techniczne zastrzeżone, nie odpowiadamy za błędy w druku!