Forhold

Forhold

Vilkår for bruk

Per 01. august 2017

§ 1 omfang
(1) Disse generelle vilkårene gjelder utelukkende og også for alle fremtidige forretninger med kjøperen. Vi anerkjenner ikke noen vilkår og betingelser for kjøperen som motsier eller avviker fra våre salgsbetingelser, med mindre vi uttrykkelig har samtykket i deres gyldighet skriftlig. Våre vilkår gjelder også hvis vi må utføre leveranser til denne reservasjonen i kjennskap til motstridende eller avvikende forhold til kjøperen.
(2) Våre salgsbetingelser gjelder bare selskaper i henhold til § 14 i den tyske borgerlige loven (BGB).


§ 2 Tilbud og konklusjon
(1) Våre tilbud er alltid uforpliktende, med mindre annet er angitt i ordrebekreftelsen. (2) I den utstrekning våre salgsmedarbeidere inngår muntlige sideavtaler eller gir skriftlige forsikringer
bestilt eller en skriftlig ordrebekreftelse fra vår side, blir disse bare bindende med vår skriftlige bekreftelse.
(3) Et kjøp basert på en prøve eller på prøve (§ 454 BGB) er grunnleggende ekskludert.
(4) Tydelige feil, stave-, trykk- og beregningsfeil, som vi gjorde ved utarbeidelsen av tilbudet, er ikke bindende for oss. Informasjonen i dokumentene som tilhører tilbudet, for eksempel bilder, tegninger, vekt og dimensjoner, spesielt de som angår ytelsen og brukervennligheten til de leverte produktene, gjelder bare som kvalitetsgarantier i henhold til § 443 BGB hvis vi uttrykkelig sier dette skriftlig.


§ 3 leveringstid, forsinkelse, umulighet, delleveranser
(1) De avtalte leveringstidene og datoene har ikke betydningen av en fast avtale, med mindre vi uttrykkelig har lovet dette skriftlig.
(2) Leveringsforpliktelsen vår er underlagt fullstendig og rettidig levering til oss, med mindre vi er ansvarlige for manglende levering eller forsinkelse i levering.
(3) Avlaste omstendigheter som vi ikke er ansvarlige for, alle tilfeller av force majeure (spesielt streik, lockout, mangel på råvarer eller energi samt driftsforstyrrelser) samt avbrudd eller begrensninger hos en eller flere underleverandører
oss fra vår leveringsforpliktelse så lenge avbruddet varer og i omfanget av dets virkninger. I slike tilfeller er vi forpliktet til å varsle kjøperen umiddelbart skriftlig hvis det viser seg at den avtalte leveringstiden ikke kan overholdes. Kjøperen kan deretter trekke seg fra kontrakten hvis vi ikke umiddelbart erklærer etter en tilsvarende forespørsel fra kjøperen at vi vil levere innen rimelig tid. Krav om skader pga
Forsinkelse eller manglende oppfyllelse er ekskludert i dette tilfellet. Når det gjelder bestillinger, hvis oppfyllelse består av flere individuelle leveranser, har manglende oppfyllelse, defekt eller sen oppfyllelse av en levering ingen innflytelse på andre
Leveranser av ordren. Hvis mengden av varer som er tilgjengelige for oss som følge av leveringsforstyrrelser av typen ovenfor, ikke er tilstrekkelig for levering av alle de bestilte mengdene, har vi rett, med eliminering av ytterligere
Leveringsplikt til å gjøre reduksjoner i mengdene som skal leveres.
(4) Delleveranser er tillatt i rimelig grad.


§ 4 Frakt, overføring av risiko
(1) Med mindre annet er avtalt, er ruten og forsendelsesmidlene overlatt til vårt valg, spesielt hvis handelsklausuler (INCOTERMS 2010) er avtalt.
(2) Faren for utilsiktet tap eller utilsiktet forringelse av varene er forbeholdt når varene overleveres til speditøren, transportøren eller samleren, men senest når de forlater vårt lager eller produsentens arbeider
andre avtaler, spesielt når du avtaler handelsklausuler (INCOTERMS 2010) til kjøperen.
(3) Varer som er rapportert å være klare til utsendelse innen avtalt dato må hentes av kjøperen umiddelbart. Hvis forsendelsen blir forsinket på forespørsel eller på grunn av kjøperens feil eller hvis kjøper bryter andre samarbeidsoppgaver, er vi
rett til å kreve skaden vi pådrar oss, inkludert eventuelle tilleggskostnader. Ved mislighold ved aksept som vi er ansvarlig for, har vi rett til - uavhengig av ytterligere krav og rettigheter - en flat rate
Kompensasjon for å beregne den høyere prisen som er gyldig på leveringsdagen. Kjøper står fritt til å bevise en lavere skade.
(4) Hvis kjøperen ønsker det, dekker vi leveransen med transportforsikring; kostnadene som påløper i denne forbindelse bæres av kjøperen. I den utstrekning det skulle oppstå noe annet fra en avtale om handelsklausuler (INCOTERMS 2010), går disse foran denne klausulen.


§ 5 Priser, betaling, rabatter
(1) Skulle vi generelt endre prisene for varene som skal leveres i perioden mellom kontraktsinngåelse og levering, har vi rett til å basere beregningen på prisen som er gyldig på leveringsdagen, med mindre en fastprisavtale har blitt laget. Ved prisøkning har kjøper rett til å trekke seg fra kontrakten innen 14 dager etter varsel om prisstigning. Med mindre annet er avtalt, er prisene netto pluss transportkostnader og moms, men i tilfelle en avtalt handelsklausul, gjelder dette (INCOTERMS 2010).
(2) I tilfelle uventede prisøkninger fra vår underleverandør på tidspunktet for inngåelse av kontrakten samt uventede økninger i lønns- og transportkostnader, har vi - med mindre det er en fast prisavtale - en passende økning
begrunnet. Det samme gjelder toll- og momsøkninger som har skjedd etter kontraktsinngåelsen.
(3) Eventuelle avtalte rabatter, i den utstrekning de beregnes ut fra varens verdi, gis på varens rene verdi eksklusiv emballasje, tilleggsavgifter og omsetningsavgift, ellers på den kjøpte mengden. Retten til disse rabattene oppstår bare når de leverte varene er betalt i sin helhet og i tide.
(4) Betaling av kjøpesummen må skje innen datoen som er angitt på fakturaen. Rabattbeløpet som er angitt i fakturaen, kan bare trekkes fra fakturaverdien hvis fakturabeløpet er tilgjengelig for oss innen betalingsdatoen som er angitt i fakturaen. Betalinger brukes alltid til å gjøre opp de eldste forfalte gjeldene pluss eventuelle forfalls- og / eller forsinkelsesrenter. Rabatter gis ikke hvis kjøper misligholder betaling for tidligere leveranser. Betaling av kjøpesummen ved å utstede veksler eller gi sjekker krever en skriftlig avtale; Sjekker og veksler godkjennes bare på grunn av ytelse. Kreditter for veksler og sjekker gjøres med verdidatoen den dagen vi kan disponere over tilsvarende verdi.
(5) Kjøper kan bare kompensere motkrav som er ubestridte, lovlig etablert eller anerkjent av oss; Han har bare rett til oppbevaringsrett hvis motkravet er basert på det samme kontraktsforholdet.
(6) Hvis våre fakturaer ikke blir betalt innen de betalingsfristene som er angitt av oss, har vi rett
Forfalt rente med 8% årlig over den respektive grunnrenten i henhold til § 247 BGB, med mindre kjøperen kan bevise for oss at vi pådro oss liten eller ingen skade som følge av betalingsrestansen.
Påstanden om ytterligere skader forblir forbeholdt.
(7) Hvis kjøper misligholder betalingen, har vi rett til - med forbehold for ytterligere krav og rettigheter - å gjøre det resterende kravet umiddelbart forfalt og utføre ytterligere leveranser bare mot forskuddsbetaling eller sikkerhet. Det samme gjelder hvis vi senere blir klar over omstendigheter som resulterer i en vesentlig forringelse av kjøperens eiendeler som alvorlig setter vårt betalingskrav i fare.
(8) I de ovennevnte tilfellene i avsnitt (7) kan vi tilbakekalle direkte belastningsautorisasjonen gitt i samsvar med seksjon 6 avsnitt (6) og kreve passende forskudd for leveranser som fortsatt er utestående. Kjøperen har fullmakt til å avverge eventuelle forskuddsbetalinger samt de juridiske konsekvensene nevnt i § 6 ledd (3) ved å stille sikkerhet for beløpet for vårt truede betalingskrav.


§ 6 eiendomsforbehold, verdipapirer
(1) De leverte varene forblir vår eiendom til kjøpesummen er betalt og alle krav som oppstår fra forretningsforholdet er avgjort. Dette gjelder også hvis betalinger foretas på særskilte angitte krav. Inkludering av individuelle krav i en gjeldende faktura eller tegning av saldo og anerkjennelse av det, avbryter ikke eiendomsforbehold. Hvis vi oppretter en vekselansvar i forbindelse med kjøperens betaling av kjøpesummen, utløper eiendomsforbeholdet ikke før vekslingen er innløst av kjøperen som trekker.
(2) Hvis de reserverte varene behandles med andre varer som ikke tilhører oss, har vi rett til sameie av den nye varen i forholdet mellom fakturaverdien til de reserverte varene og fakturaverdien til de andre varene og behandlingsverdi. Det samme gjelder varen som ble opprettet gjennom behandling som den kjøpte varen levert med reservasjon. Hvis vårt eierskap utløper på grunn av tilkoblingen, blandingen eller blandingen av den kjøpte varen med andre varer som ikke tilhører oss, erverver vi sameie av den nye varen i forholdet mellom verdien av den kjøpte varen og de andre blandede varene på tidspunktet for blandingen. Hvis blandingen skjer på en slik måte at kjøpers gjenstand er å betrakte som hovedgjenstand, er det avtalt at kjøper overfører proporsjonalt sameie til oss. Kjøperen skal beholde det ene eller sameie for oss gratis.
(3) Hvis kjøperen misligholder betalinger, eller hvis han ikke innløser en veksel når den forfaller, og som når 10% av kravene våre, har vi rett til å videreselge og avhende varene levert under eiendomsforbehold.
forby.
(4) Kjøper har rett til å videreselge den kjøpte varen i ordinær virksomhet på vanlige vilkår og betingelser med forbehold om eiendomsrett. Kjøperen tildeler imidlertid allerede nå alle krav som tilfaller ham fra videresalget mot kundene eller tredjeparter i det endelige beløpet (inkludert merverdiavgift) på kravene våre, uavhengig av om den kjøpte varen er uten eller etter behandling, blanding eller sammensetning har blitt videresolgt. Hvis kjøperen inngår en avtale om brukskonto med sin kunde som gjør at kravene fra videresalg av varene levert av oss kan inkluderes i et betalingskrav, anses kravet som oppstår til fordel for kjøperen fra kontokontoforholdet. å bli tildelt oss i størrelsen på kravet vårt. Kravene fra videresalget tjener som sikkerhet i samme grad som de reserverte varene.
(5) Ved beslag eller andre inngrep fra tredjeparter, må kjøperen varsle oss umiddelbart skriftlig. På vår forespørsel har kjøperen all nødvendig informasjon om varelageret i eiendommen vår og
Å gi sameierandeler så vel som kravene tildelt oss i samsvar med paragraf (4) og gi oss tilgang til lagrene for inspeksjon, inventar og - hvis kravene er oppfylt - fjerning av varene som er underlagt Oppbevaring av tittel.
(6) Kjøper har rett til å kreve krav fra videresalget, med mindre vi tilbakekaller innkrevingsautorisasjonen i tilfellene nevnt i avsnitt (3). I dette tilfellet er kjøper straks forpliktet til å informere sine kunder om overdragelsen av kravene til oss og å gi oss den informasjonen som kreves for innsamling og å overlevere tilhørende dokumenter.
(7) Vi forplikter oss til å frigjøre verdipapirene som vi har krav på på forespørsel fra kjøperen i den utstrekning den realiserbare nettoverdien av våre verdipapirer overstiger kravene som skal sikres med mer enn 10%; valget av verdipapirer som skal slippes påhviler oss.


§ 7 Feil, varsling om feil, garanti
(1) Kjøperens garantirettigheter forutsetter at han har oppfylt sine inspeksjons- og klageforpliktelser i henhold til § 377 HGB.
(2) Med mindre annet er avtalt, bestemmes varens avtalekvalitet av produktbeskrivelsene våre. Offentlige uttalelser, kampanjer eller annonsering fra tredjeparter er irrelevant i denne sammenhengen.
(3) Vi har rett til å gjøre mindre endringer i emnet for sangen eller endringer basert på teknisk utvikling uten å varsle kjøperen om kontraktens innhold, forutsatt at brukervennligheten ikke svekkes.
(4) Våre mengder er omtrentlige. Overskytende eller korte leveranser på opptil 5% av leveringsmengden utgjør ikke en mangel.
(5) Varer det klages på, kan bare returneres med vårt uttrykkelige samtykke.
(6) Hvis det er en defekt i den kjøpte varen, har vi i utgangspunktet rett til å velge mellom en erstatningslevering eller en påfølgende forbedring eller, i tilfelle mangel, en påfølgende levering. Ekstrautgifter for tilleggsytelsen, som oppstår ved en midlertidig forsendelse av varene til et annet sted enn leveringsstedet, bæres av kjøperen. Hvis tilleggsytelsen mislykkes, har kjøperen valget mellom prisreduksjon og uttak, i tillegg til eventuelle krav om erstatning eller refusjon av utgifter. Tilbaketrekking fra kontrakten er utelukket ved mindre mangler.
(7) Vi påtar oss intet ansvar for skader som skyldes feil bruk, feil lagring eller uaktsom behandling av varene.


§ 8 Generell ansvarsbegrensning
Med mindre annet er regulert i disse generelle salgsbetingelsene, er vi ansvarlige for lovpålagte eller kontraktsmessige krav for skader eller refusjon av utgifter på grunn av brudd på kontraktsmessige og ikke-kontraktuelle forpliktelser i tilfelle av uredelig forsett,
Uforbeholden forsett og grov uaktsomhet. I den utstrekning vi uaktsomt bryter en vesentlig kontraktsforpliktelse, er vår plikt til å betale erstatning - generelt begrenset til den forutsigbare skaden eller utgiften som er typisk for kontrakten og - spesielt for
Følgeskader forårsaket av feil er begrenset til utførelsen av vår eksisterende (alternativt en passende) ansvarsforsikring og for skader forårsaket av forsinkelse til maksimalt 5% av kjøpesummen. Ytterligere krav er utelukket. Våre
Ansvar i henhold til produktansvarsloven, fra en garanti eller på grunn av personskade forblir upåvirket.


§ 9 Informasjon og råd
Vi er ikke forpliktet til å gi råd om applikasjonsteknologi. Eventuelle råd og informasjon er ikke bindende hvis de ikke gis skriftlig. De frigjør ikke kjøperen fra plikten til
riktig og profesjonell håndtering av våre produkter.


§ 10 eiendomsrett
(1) Kostnadsestimater, utkast, tegninger og andre dokumenter som vi sender til kjøperen forblir vår eiendom og er underlagt vår opphavsrett. De må ikke gjengis eller tredjeparter uten vårt uttrykkelige samtykke
gjøres tilgjengelig.
(2) Kjøperen må sørge for at aksept og utførelse av bestillingen han ikke har gjort, krenker tredjeparts industrielle eiendomsrettigheter.
(3) Hvis kommersielle eiendomsrettigheter til tredjeparter likevel blir krenket på grunn av manglende overholdelse av paragraf (2), skal kjøperen skadesløsholde oss fra alle tredjeparts krav som er basert på dette og skal skadesløsholde oss for alle resulterende skader
inkludert det tapte overskuddet. Hvis en tredjepart hevder at vi skal opphøre og slutte på grunn av et påstått brudd på eiendomsrettigheter, kan vi nekte å fortsette å utføre kontrakten så lenge kjøperen ikke er ansvarlig for oss
enhver skade gir tilstrekkelig sikkerhet til å fastslås av oss etter vårt rimelige skjønn.


§ 11 databehandling
Vi vil påpeke at kundens personlige data innhentet i løpet av forretningsforholdet
lagres av oss i samsvar med bestemmelsene i Federal Data Protection Act.


§ 12 Oppfyllelsessted, jurisdiksjon, gjeldende lov
(1) Ytelsesstedet og - hvis kjøperen er en selger - det eksklusive jurisdiksjonsstedet for leveranser og betalinger (inkludert handlinger for sjekker og veksler) samt for alle tvister som oppstår mellom partene er 26125 Oldenburg. Gjennomføringen av en voldgiftsprosedyre med unntak av den vanlige juridiske prosessen krever vårt skriftlige samtykke for hvert tilfelle av et omstridt krav.
(2) Avtaleforholdene er utelukkende underlagt loven i Forbundsrepublikken Tyskland.


Rastede 2017

Rull til toppen