Szolgáltatási feltételek

Szolgáltatási feltételek

Szolgáltatási feltételek

01. augusztus 2017 -től

§ 1 hatálya
(1) Ezek az általános szerződési feltételek kizárólag a vevővel folytatott jövőbeni üzleti tevékenységre is vonatkoznak. Nem ismerünk el olyan vevői feltételeket, amelyek ellentmondanak az értékesítési feltételeinknek vagy eltérnek azoktól, kivéve, ha kifejezetten írásban beleegyeztünk ezek érvényességébe. Feltételeink akkor is érvényesek, ha ehhez a foglaláshoz szállításokat kell végrehajtanunk a vevő ellentmondó vagy eltérő feltételeinek ismeretében.
(2) Eladási feltételeink csak a Német Polgári Törvénykönyv (BGB) 14. szakasza értelmében vett társaságokra vonatkoznak.


2. § Ajánlat és következtetés
(1) Ajánlataink mindig nem kötelező érvényűek, kivéve, ha a megrendelés visszaigazolása másként rendelkezik. (2) Amennyiben értékesítő munkatársaink szóbeli mellékmegállapodásokat kötnek, vagy írásban írnak biztosítékot, amely körülbelül egy
részünkről leadott rendelést vagy írásos visszaigazolást, ezek csak írásos visszaigazolásunkkal válnak kötelezővé.
(3) A minta vagy próba alapú vásárlás (BGB 454. §) alapvetően kizárt.
(4) Az ajánlat elkészítésekor elkövetett nyilvánvaló hibák, helyesírási, nyomtatási és számítási hibák nem kötelezőek számunkra. Az ajánlathoz tartozó dokumentumokban szereplő információk, például képek, rajzok, súlyok és méretek, különösen a szállított termékek teljesítményével és használhatóságával kapcsolatosak, csak a Német Polgári Törvénykönyv 443. cikke szerinti minőségi garanciák. (BGB), ha ezt kifejezetten írásban közöljük.


3. § szállítási idő, késedelem, lehetetlenség, részleges szállítások
(1) A megbeszélt szállítási idők és dátumok nem jelentenek határozott üzletet, kivéve, ha ezt kifejezetten írásban megígértük.
(2) Szállítási kötelezettségünk teljes és időben történő szállításhoz kötött, kivéve, ha mi vagyunk a felelősek a szállítás elmulasztásáért vagy a késedelemért.
(3) Enyhítjük azokat a körülményeket, amelyekért nem vállalunk felelősséget, a vis maior minden esetét (különösen sztrájk, zárlat, nyersanyag- vagy energiahiány, valamint működési zavarok), valamint egy vagy több alvállalkozónál fellépő zavarokat vagy korlátozásokat
a szállítási kötelezettségünk alól a megszakítás idejére és annak hatásaira. Ilyen esetekben kötelesek vagyunk haladéktalanul írásban értesíteni a vevőt, ha nyilvánvalóvá válik, hogy a megbeszélt szállítási határidőt nem lehet betartani. A vevő ezután elállhat a szerződéstől, ha a vevő megfelelő kérése után nem jelentjük ki azonnal, hogy ésszerű időn belül szállítjuk. Miatt kárigény
Ebben az esetben a késés vagy a nem teljesítés kizárt. Azon megrendelések esetében, amelyek teljesítése több egyedi szállításból áll, az egyik szállítás nem teljesítése, hibás vagy késedelmes teljesítése nincs hatással másokra
A rendelés szállításai. Ha a fent felsorolt ​​típusú szállítási zavarok következtében a rendelkezésünkre álló árumennyiségek nem elegendőek az összes megrendelt mennyiség szállításához, akkor jogosultak vagyunk további megszüntetésére.
Szállítási kötelezettség a szállítandó mennyiségek csökkentésére.
(4) A részleges szállítás ésszerű mértékben megengedett.


4. § Szállítás, kockázatátruházás
(1) Eltérő megállapodás hiányában a feladás útvonalát és módját mi választjuk, különösen akkor, ha a kereskedelmi kikötésekben (INCOTERMS 2010) megállapodtak.
(2) Amikor az árut átadják a szállítmányozónak, fuvarozónak vagy gyűjtőnek, de legkésőbb akkor, amikor elhagyják raktárunkat vagy a gyártó műhelyeit, az áru véletlen elvesztésének vagy véletlenszerű romlásának kockázata fenntartva
egyéb megállapodások, különösen akkor, ha kereskedelmi kikötésekben (INCOTERMS 2010) állapodnak meg a vevővel.
(3) Azokat az árukat, amelyekről a jelentések szerint a megbeszélt időpontban feladásra készek, a vevőnek azonnal fel kell hívnia. Ha a szállítás a vevő kérésére vagy hibájából késik, vagy ha a vevő egyéb együttműködési kötelezettségét megszegi, akkor
jogosult az általunk okozott kár megtérítésére, beleértve az esetleges többletköltségeket. Az elfogadás elmulasztása esetén, amelyért felelősek vagyunk, jogosultak vagyunk - a további követelésekre és jogokra való tekintet nélkül - átalánydíjként
Kompenzáció a szállítás napján érvényes magasabb ár kiszámításához. A vevő szabadon bizonyíthat kisebb kárt.
(4) Ha a vevő úgy kívánja, szállítást biztosítunk szállítási biztosítással; az ebből eredő költségeket a vevő viseli. Amennyiben a kereskedelmi záradékokról szóló megállapodás (INCOTERMS 2010) valami mást eredményez, ezek elsőbbséget élveznek e záradékkal szemben.


5. § Árak, fizetés, kedvezmények
(1) Ha a szerződés megkötése és a szállítás közötti időszakban általánosságban megváltoztatjuk a szállítandó áruk árait, akkor jogosultak vagyunk a számítást a szállítás napján érvényes árra alapozni, kivéve, ha rögzített ármegállapodás van érvényben. készült. Áremelés esetén a vevő jogosult az áremelésről szóló értesítéstől számított 14 napon belül elállni a szerződéstől. Eltérő megállapodás hiányában az árak nettó plusz szállítási költségek és áfa, de megegyezéses kereskedelmi záradék esetén ez érvényes (INCOTERMS 2010).
(2) Abban az esetben, ha a szerződéskötéskor a szállítónk váratlan áremelkedést, valamint a bérek és a szállítási költségek váratlan növekedését észleli, akkor - ha nincs rögzített ármegállapodás - megfelelő emelést hajtunk végre.
indokolt. Ugyanez vonatkozik a szerződéskötést követően bekövetkezett vám- és forgalmi adóemelésre is.
(3) Az elfogadott kedvezmények, amennyiben azokat az áru értékéből számítják ki, az áru tiszta értékére vonatkoznak, a csomagolás, a felárak és a forgalmi adó nélkül, különben a vásárolt mennyiségre. Az ilyen kedvezményekre való jogosultság csak akkor áll fenn, ha a leszállított árukat teljes egészében és kellő időben kifizették.
(4) A vételárat a számlán feltüntetett időpontig kell megfizetni. A számlán feltüntetett kedvezmény összege csak akkor vonható le a számla értékéből, ha a számla összege a számlán szereplő fizetési határidőig rendelkezésünkre áll. A kifizetéseket mindig a legrégebben esedékes tartozások, valamint az esetlegesen felmerülő esedékes és / vagy késedelmi kamatok kiegyenlítésére használják fel. Kedvezmény nem adható, ha a vevő késedelmesen fizet a korábbi szállításokért. A vételár kifizetése váltók kibocsátásával vagy csekkek átadásával írásos megállapodást igényel; A csekkeket és a váltókat csak a teljesítmény alapján lehet elfogadni. A váltók és a csekkek jóváírása azon a napon történik, amikor az egyenértékű értékkel rendelkezünk.
(5) A vevő csak olyan ellentételezéseket egyenlíthet ki, amelyek vitathatatlanok, jogilag megalapozottak vagy általunk elismertek; Ő csak akkor jogosult visszatartási jogokra, ha ellenkérelme ugyanazon szerződéses kapcsolaton alapul.
(6) Ha számláinkat nem fizetjük ki az általunk meghatározott fizetési határidőn belül, akkor jogunk van
A BGB 8. § -a szerinti éves alapkamat feletti, 247% -os kamatozású kamat, kivéve, ha a vevő be tudja bizonyítani számunkra, hogy a fizetési hátralék következtében kárunk vagy kárunk nem volt.
A további kártérítés fenntartása fenntartva.
(7) Ha a vevő nem fizeti be a fizetést, jogunkban áll - a további követelések és jogok sérelme nélkül -, hogy a fennmaradó követelést azonnal esedékessé tegyük, és további szállításokat csak előleg vagy biztosíték ellenében végezzünk. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha utólag olyan körülményekre leszünk figyelmesek, amelyek a vevő vagyonának jelentős romlását eredményezik, és amely súlyosan veszélyezteti fizetési igényünket.
(8) A (7) bekezdés fenti eseteiben visszavonhatjuk a 6. § (6) bekezdésével összhangban adott csoportos beszedési megbízást, és ésszerű előleget követelhetünk a még fennálló szállításokért. A vevő jogosult elhárítani minden előleget, valamint a 6. § (3) bekezdésében említett jogkövetkezményeket azáltal, hogy biztosítékot nyújt veszélyeztetett fizetési igényünk összegében.


6. § A tulajdonjog, értékpapírok megtartása
(1) A leszállított áru mindaddig a mi tulajdonunk marad, amíg a vételárat meg nem fizetik, és az üzleti kapcsolatból eredő valamennyi igényt nem rendezték. Ez akkor is érvényes, ha a kifizetéseket külön megjelölt követelések alapján teljesítik. Az egyedi követeléseknek a jelenlegi számlában való szerepeltetése vagy az egyenleg lehívása és elismerése nem szünteti meg a tulajdonjog fenntartását. Ha a vételár vevő általi megfizetésével összefüggésben felelősséget váltó alapján állapítunk meg, akkor a tulajdonjog megtartása nem szűnik meg, mielőtt a váltót a vevő, mint lehívó visszaváltotta.
(2) Ha a lefoglalt árut más olyan tárgyakkal dolgozzák fel, amelyek nem ránk tartoznak, jogosultak vagyunk az új tétel közös tulajdonjogára a lefoglalt áru számlaértékének és a többi áru számlaértékének arányában. feldolgozási érték. Ugyanez vonatkozik a feldolgozás során létrehozott cikkre, mint a foglalással szállított vásárolt tételre. Ha tulajdonosi jogunk lejár a megvásárolt áru összekapcsolása, összekeverése vagy összekeverése miatt, amely nem tartozik hozzánk, akkor az új elem társtulajdonát szerezzük meg a megvásárolt áru és a többi vegyes cikk arányában a keverés idején. Ha a keverés oly módon történik, hogy a vevő tárgyát kell fő tételnek tekinteni, akkor megállapodunk abban, hogy a vevő arányos társtulajdont ruház át ránk. A vevő az ebből eredő kizárólagos vagy közös tulajdonjogot ingyenesen megtartja számunkra.
(3) Ha a vevő késedelmes fizetéseket teljesít, vagy ha nem vált be váltót esedékességkor, amely eléri a követeléseink 10% -át, akkor jogosult vagyunk a tulajdonjog fenntartásával szállított áruk viszonteladására és elidegenítésére.
megtiltani.
(4) A vevő jogosult a szokásos üzletmenet során a megvásárolt terméket a szokásos feltételek mellett, a tulajdonjog fenntartásával viszonteladni. A vevő azonban már most átruház ránk minden olyan követelést, amely a vevőktől vagy harmadik felektől származó viszonteladásból keletkezik a követeléseink végösszegének (beleértve a hozzáadottérték -adót) összegében, függetlenül attól, hogy a megvásárolt termék nélkül van -e vagy sem. feldolgozás után a keverést vagy a vegyületet továbbértékesítették. Ha a vevő folyószámla -szerződést köt ügyfélével, amely lehetővé teszi, hogy az általunk szállított áruk viszonteladásából származó követelések egy folyószámla -követelésben szerepeljenek, akkor a folyószámla -kapcsolatból a vevő javára felmerülő követelés tekintendő hogy követelésünk összegében ránk ruházhatók. A viszonteladásból származó követelések ugyanúgy biztosítékként szolgálnak, mint a lefoglalt áruk.
(5) Harmadik felek lefoglalása vagy egyéb beavatkozása esetén a vevő köteles haladéktalanul írásban értesíteni minket. Kérésünkre a vevő minden szükséges információval rendelkezik az ingatlanunkban lévő áruk leltáráról és
Társtulajdonosi részvények, valamint a (4) bekezdés szerint ránk ruházott követelések megadása és hozzáférés biztosítása a raktáraihoz ellenőrzés, leltározás és - ha a követelmények teljesülnek - eltávolítása céljából. a tulajdonjog fenntartása.
(6) A vevő jogosult követeléseket beszedni a viszonteladásból, kivéve, ha a (3) bekezdésben említett esetekben visszavonjuk a beszedési engedélyt. Ebben az esetben a vevő köteles haladéktalanul tájékoztatni ügyfeleit a követelések ránk történő átruházásáról, valamint megadni a beszedéshez szükséges információkat, és átadni a kapcsolódó dokumentumokat.
(7) Vállaljuk, hogy a vevő kérésére a jogosult értékpapírokat felszabadítjuk, amennyiben értékpapírjaink realizálható nettó értéke több mint 10%-kal meghaladja a biztosítandó követeléseket; a kibocsátandó értékpapírok kiválasztása ránk tartozik.


7. § Hibák, értesítés a hibákról, jótállás
(1) A vevő szavatossági jogai feltételezik, hogy a HGB 377. § -a szerinti ellenőrzési és panasztételi kötelezettségeit megfelelően teljesítette.
(2) Eltérő megállapodás hiányában az áruk szerződéses minőségét a termékleírásaink határozzák meg. A harmadik felek nyilvános nyilatkozatai, promóciói vagy hirdetései ebben az összefüggésben nem relevánsak.
(3) Jogosultak vagyunk a dal tárgyának vagy a technikai fejlesztéseknek megfelelő változtatásokra, anélkül, hogy értesítenénk a vevőt a szerződés tartalmáról, feltéve, hogy annak használhatósága nem sérül.
(4) Mennyiségeink hozzávetőlegesek. A szállítási mennyiség legfeljebb 5% -ának megfelelő túlzott vagy rövid szállítás nem minősül hibának.
(5) A kifogásolt árukat csak kifejezett beleegyezésünkkel lehet visszaküldeni.
(6) Ha a vásárolt cikkben hiba van, akkor kezdetben jogunk van választani a helyettesítő szállítás vagy az azt követő javítás, vagy hiány esetén a későbbi szállítás között. A vevőt az áru ideiglenes, a szállítás helyétől eltérő helyre történő szállításából eredő kiegészítő teljesítés miatt további költségek terhelik. Ha a kiegészítő teljesítmény meghiúsul, a vevőnek lehetősége van az árcsökkentés és a visszavonás között, a kártérítési igények vagy a költségek megtérítése mellett. Kisebb hibák esetén kizárt a szerződéstől való elállás.
(7) Nem vállalunk felelősséget az áru nem rendeltetésszerű használatából, helytelen tárolásából vagy gondatlan kezeléséből származó károkért.


8. § A felelősség általános korlátozása
Hacsak ezek az Általános Értékesítési Feltételek másként nem rendelkeznek, felelősséggel tartozunk törvényes vagy szerződéses kárigényekért vagy költségek megtérítéséért a szerződéses és szerződésen kívüli kötelezettségek megsértése miatt csalárd szándék esetén,
Fenntarthatatlan szándék és súlyos gondatlanság. Amennyiben gondatlanul megsértünk egy lényeges szerződéses kötelezettséget, kártérítési kötelezettségünk - általában a szerződésre jellemző előre látható kárra vagy ráfordításra korlátozódik - és különösen
A hibák okozta következményes károk a meglévő (alternatív esetben megfelelő) felelősségbiztosításunk teljesítésére és a késedelemből származó károkra a vételár legfeljebb 5% -ára korlátozódnak. További követelések kizártak. A miénk
A termékfelelősségi törvény szerinti, garanciális vagy személyi sérülésből eredő felelősség változatlan marad.


9. § Tájékoztatás és tanácsadás
Nem vagyunk kötelesek tanácsot adni az alkalmazástechnikával kapcsolatban. Ennek ellenére a megadott tanácsok és információk nem kötelező érvényűek, ha azokat nem írásban adják meg. Nem mentesítik a vevőt a kötelezettség alól
termékeink megfelelő és szakszerű kezelése.


10. § tulajdonjogok
(1) A költségbecslések, tervezetek, rajzok és egyéb dokumentumok, amelyeket a vevőnek továbbítunk, a mi tulajdonunk maradnak, és szerzői jogaink alá tartoznak. A kifejezett hozzájárulásunk nélkül nem reprodukálhatók vagy harmadik felek
hozzáférhetővé kell tenni.
(2) A vevőnek gondoskodnia kell arról, hogy az általa adott megrendelés elfogadása és teljesítése ne sértsen harmadik személyek ipari tulajdonhoz fűződő jogait.
(3) Ha azonban a (2) bekezdés be nem tartása miatt harmadik személyek kereskedelmi tulajdonjogát megsértik, a vevő köteles megtéríteni minket az ezen alapuló harmadik felek követeléseitől, és megtéríteni minket az ebből eredő károk ellen.
beleértve a kieső profitot is. Ha egy harmadik fél a tulajdonjog állítólagos megsértése miatt azt állítja tőlünk, hogy abbahagyjuk és abbahagyjuk, megtagadhatjuk a szerződés teljesítésének folytatását mindaddig, amíg a vevő nem felelős értünk
minden kár elegendő biztonságot nyújt ahhoz, hogy ésszerű belátásunk szerint megállapíthassuk.


11. § Datenverarbeitung
Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az ügyfél személyes adatai az üzleti kapcsolat során kerültek megszerzésre
a szövetségi adatvédelmi törvény rendelkezéseivel összhangban tároljuk.


12. § A teljesítés helye, joghatóság, alkalmazandó jog
(1) A teljesítés helye, és - ha a vevő kereskedő - a szállítások és kifizetések (beleértve a csekkeket és váltókat), valamint a felek között felmerülő viták kizárólagos joghatósága 26125 Oldenburg. A választottbírósági eljárás végrehajtása a rendes jogi eljárás kizárásával írásbeli beleegyezésünket igényli minden vitás követelés esetén.
(2) A szerződéses kapcsolatokra kizárólag a Németországi Szövetségi Köztársaság joga vonatkozik.


Rastede 2017

Lapozzon a lap tetejére