AGB

AGB

Yleiset ehdot

01. elokuuta 2017 alkaen

§ 1 soveltamisala
(1) Nämä yleiset ehdot koskevat yksinomaan ja myös kaikkea tulevaa liiketoimintaa ostajan kanssa. Emme tunnista mitään ostajan ehtoja, jotka ovat ristiriidassa myyntiehtojemme kanssa tai poikkeavat niistä, ellemme ole nimenomaisesti hyväksyneet niiden voimassaoloa kirjallisesti. Ehtojamme sovelletaan myös, jos meidän on suoritettava toimitukset tähän varaukseen tietäen ostajan ristiriitaisista tai poikkeavista ehdoista.
(2) Myyntiehdot koskevat vain Saksan siviililain (BGB) 14 §: ssä tarkoitettuja yrityksiä.


§ 2 Tarjous ja päätös
(1) Tarjouksemme eivät ole aina sitovia, ellei tilausvahvistuksessa toisin mainita. (2) Jos myyjämme tekevät suullisia sivusopimuksia tai antavat kirjallisia vakuutuksia
tilauksestamme tai kirjallisesta tilausvahvistuksestamme, ne tulevat sitoviksi vain kirjallisen vahvistuksemme kanssa.
(3) Osto, joka perustuu otokseen tai kokeiluun (BGB § 454), on periaatteessa poissuljettu.
(4) Tarjouksen valmistelussa tekemämme ilmeiset virheet, kirjoitus-, tulostus- ja laskuvirheet eivät sido meitä. Tarjoukseen liittyvissä asiakirjoissa olevat tiedot, kuten kuvat, piirustukset, paino ja mitat, erityisesti toimitettujen tuotteiden suorituskykyyn ja käytettävyyteen liittyvät tiedot, ovat vain Saksan siviililain 443 §: n mukaisia ​​laatutakuita (BGB), jos ilmoitamme tästä nimenomaisesti kirjallisesti.


§ 3 toimitusaika, viivästyminen, mahdottomuus, osittaiset toimitukset
(1) Sovituilla toimitusajoilla ja päivämäärillä ei ole kiinteän sopimuksen merkitystä, ellemme ole nimenomaisesti luvanneet tätä kirjallisesti.
(2) Toimitusvelvollisuutemme edellyttää täydellistä ja oikea-aikaista toimitusta meille, ellemme ole vastuussa toimituksen laiminlyönnistä tai toimituksen viivästymisestä.
(3) Helpottaa olosuhteita, joista emme ole vastuussa, kaikkia ylivoimaisia ​​esteitä (erityisesti lakkoja, lukkoja, raaka-aineiden tai energian puutetta sekä toimintahäiriöitä) sekä häiriöitä tai rajoituksia yhdellä tai useammalla alitoimittajalla
meidät toimitusvelvollisuudestamme häiriön ajaksi ja sen vaikutusten laajuuteen. Tällaisissa tapauksissa meidän on ilmoitettava ostajalle välittömästi kirjallisesti, jos käy ilmi, että sovittua toimitusaikaa ei voida noudattaa. Ostaja voi sitten irtisanoa sopimuksen, jos emme heti ilmoita ostajan vastaavan pyynnön jälkeen, että toimitamme kohtuullisessa ajassa. Korvausvaatimukset johtuen
Viivästyminen tai laiminlyönti jätetään tässä tapauksessa pois. Jos kyseessä on tilaus, jonka toteuttaminen koostuu useista yksittäisistä toimituksista, yhden toimituksen laiminlyönti, puutteellinen tai myöhäinen suorittaminen ei vaikuta muihin
Tilauksen toimitukset. Jos yllä lueteltujen toimitushäiriöiden seurauksena käytettävissämme olevat tavaramäärät eivät riitä kaikkien tilattujen määrien toimittamiseen, meillä on oikeus, ellei ylimääräistä poisteta.
Toimitusvelvollisuus vähentää toimitettavia määriä.
(4) Osittaiset toimitukset ovat sallittuja kohtuullisessa määrin.


§ 4 Toimitus, riskin siirto
(1) Ellei toisin sovita, lähetysreitti ja -välineet jätetään meidän valintamme mukaan, etenkin jos kauppalausekkeista (INCOTERMS 2010) on sovittu.
(2) Tavaran tahattoman katoamisen tai vahingoittumisen riski on varattu, kun tavarat luovutetaan huolitsijalle, kuljettajalle tai keräilijälle, mutta viimeistään silloin, kun tavarat poistuvat varastostamme tai valmistajan töistä
muut sopimukset, erityisesti kun kaupalliset lausekkeet (INCOTERMS 2010) sovitaan ostajalle.
(3) Ostajan on välittömästi kutsuttava tavarat, joiden on ilmoitettu olevan valmiita lähetettäväksi sovittuun päivämäärään mennessä. Jos lähetys viivästyy pyynnöstä tai ostajan syyn vuoksi tai jos ostaja rikkoo muita yhteistyövelvoitteita, olemme
oikeus vaatia meille aiheutunutta vahinkoa, mukaan lukien mahdolliset lisäkustannukset. Jos olemme vastuussa hyväksynnän laiminlyönnistä, meillä on oikeus - riippumatta muista vaatimuksista ja oikeuksista - kiinteämääräisenä
Korvaus toimituspäivänä voimassa olevan korkeamman hinnan laskemiseksi. Ostaja voi vapaasti todistaa pienemmän vahingon.
(4) Jos ostaja haluaa, kattamme toimituksen kuljetusvakuutuksella; tästä aiheutuvat kulut ovat ostajan vastuulla. Siltä osin kuin kauppalausekkeita koskevan sopimuksen (INCOTERMS 2010) pitäisi johtaa johonkin muuhun, ne ovat etusijalla tähän lausekkeeseen nähden.


§ 5 Hinnat, maksu, alennukset
(1) Jos muutamme yleensä toimitettavien tavaroiden hintoja sopimuksen tekemisen ja toimituksen välillä, meillä on oikeus perustaa laskelma toimituspäivänä voimassa olevaan hintaan, ellei kiinteää hintaa koskevaa sopimusta ole on tehty. Jos hinnankorotus tapahtuu, ostajalla on oikeus peruuttaa sopimus 14 päivän kuluessa hinnankorotuksesta ilmoittamisesta. Ellei toisin sovita, hinnat ovat netto, johon lisätään kuljetuskustannukset ja arvonlisävero, mutta sovitun kauppalausekkeen tapauksessa tätä sovelletaan (INCOTERMS 2010).
(2) Jos tuotantoketjun alkupään toimittajamme odottavat hinnankorotuksia sopimuksen tekemisen yhteydessä tai palkka- ja kuljetuskustannusten odottamaton nousu, olemme - jos ei ole kiinteää hinnasopimusta - asianmukaista korotusta
oikeutettu. Sama koskee tulli- ja myyntiveron korotuksia, jotka ovat tapahtuneet sopimuksen tekemisen jälkeen.
(3) Kaikki sovitut alennukset, siltä osin kuin ne lasketaan tavaroiden arvosta, myönnetään tavaroiden puhtaasta arvosta ilman pakkauksia, lisämaksuja ja myyntiveroa, muuten ostetusta määrästä. Oikeus näihin alennuksiin syntyy vain, jos toimitetut tavarat on maksettu kokonaisuudessaan ja ajallaan.
(4) Kauppahinta on maksettava laskussa ilmoitettuun päivämäärään mennessä. Laskussa ilmoitettu alennussumma voidaan vähentää laskun arvosta vain, jos laskun summa on käytettävissämme laskussa ilmoitettuun maksupäivään mennessä. Maksuja käytetään aina vanhimpien erääntyvien velkojen ja niihin liittyvien erääntyvien ja / tai viivästyneiden korkojen maksamiseen. Alennuksia ei myönnetä, jos ostaja ei ole maksanut aiemmista toimituksista. Ostohinnan maksaminen vekseleitä tai sekkejä luovuttamalla edellyttää kirjallista sopimusta; Sekit ja vekselit hyväksytään vain suorituskyvyn perusteella. Vekseleitä ja sekkejä koskevat hyvitykset tehdään sen päivän arvopäivänä, jona voimme luovuttaa vastaavan arvon.
(5) Ostaja voi kuitata vain niitä vastakanteita, jotka ovat kiistattomia, laillisesti vahvistettuja tai tunnustettuja; Hänellä on oikeus säilyttämisoikeuksiin vain, jos hänen vastakanteensa perustuu samaan sopimussuhteeseen.
(6) Jos laskujamme ei makseta määrittämissämme maksuajoissa, meillä on oikeus
Maksettava korko, joka on 8% vuosittain BGB: n 247 §: n mukaisen peruskoron yläpuolella, ellei ostaja voi osoittaa meille, että olemme kärsineet vähän tai ei lainkaan vahinkoa maksurästien vuoksi.
Väite lisävahingoista on pidätetty.
(7) Jos ostaja laiminlyö maksun, meillä on oikeus - sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita vaatimuksia ja oikeuksia - vaatia jäljellä oleva vaatimus erääntymään välittömästi ja suorittaa muita toimituksia vain ennakkomaksua tai vakuutta vastaan. Sama pätee, jos saamme myöhemmin tietää olosuhteista, jotka johtavat ostajan omaisuuden merkittävään heikkenemiseen ja jotka vaarantavat vakavasti maksuvaatimuksemme.
(8) Edellä (7) kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa voimme peruuttaa 6 §: n 6 momentin mukaisesti myönnetyn suoraveloitusvaltuutuksen ja vaatia asianmukaisia ​​ennakkomaksuja vielä jäljellä olevista toimituksista. Ostaja on valtuutettu välttämään ennakkomaksut sekä 6 §: n 3 momentissa mainitut oikeudelliset seuraukset tarjoamalla vakuutena uhanalaisen maksuvaatimuksemme summan.


6 § Omistusoikeuden säilyttäminen, arvopaperit
(1) Toimitetut tavarat ovat meidän omaisuutta, kunnes kauppahinta on maksettu ja kaikki liikesuhteesta johtuvat vaatimukset on ratkaistu. Tämä pätee myös, jos maksut suoritetaan erikseen määritetyistä saatavista. Yksittäisten vaateiden sisällyttäminen nykyiseen laskuun tai saldon nostaminen ja niiden tunnustaminen eivät peruuta omistusoikeuden säilyttämistä. Jos ostaja maksaa ostohinnan maksun yhteydessä vastuuta vekselin perusteella, omistusoikeuden pidätys ei vanhene ennen kuin ostaja on lunastanut velallisen velallisena.
(2) Jos varattuja tavaroita käsitellään muiden tavaroiden kanssa, jotka eivät kuulu meille, meillä on oikeus uuden tuotteen yhteisomistukseen suhteessa varatun tavaran laskutusarvoon muiden tavaroiden ja laskun arvoon. käsittelyarvo. Sama koskee käsittelyssä luotua tuotetta kuin varauksen yhteydessä toimitettu tuote. Jos omistusoikeus päättyy ostetun tuotteen yhdistämisen, sekoittamisen tai sekoittamisen vuoksi muiden kohteiden kanssa, jotka eivät kuulu meille, hankimme uuden tuotteen yhteisomistuksen ostetun kohteen arvon suhteessa muihin sekoitettuihin tuotteisiin sekoitushetkellä. Jos sekoittaminen tapahtuu siten, että ostajan tavaraa on pidettävä pääesineenä, on sovittu, että ostaja siirtää suhteellisen yhteisomistuksen meille. Ostaja pitää tuloksena olevan yksin- tai yhteisomistuksen meille maksutta.
(3) Jos ostaja ei suorita maksuja tai jos hän ei lunasta vekseliä eräpäivänä, joka on 10% vaatimuksistamme, meillä on oikeus myydä ja luovuttaa omistusoikeuden säilyttämisen yhteydessä toimitetut tavarat
kieltää.
(4) Ostajalla on oikeus jälleenmyydä ostettu tuote tavanomaisessa liiketoiminnassa tavanomaisin ehdoin ja omistusoikeudella. Ostaja kuitenkin luovuttaa jo nyt meille kaikki vaatimukset, jotka hänelle kertyvät jälleenmyynnistä asiakkaitaan tai kolmansia osapuolia vastaan ​​vaatimusten lopullisen summan (alv) kanssa riippumatta siitä, onko ostettu tuote ilman käsittelyä tai sen jälkeen , sekoitus tai yhdiste on jälleenmyyty. Jos ostaja tekee asiakkaansa kanssa vaihtotiliä koskevan sopimuksen, joka sallii toimittamiemme tavaroiden jälleenmyynnistä johtuvat vaateet sisällyttää vaihtotasevaatimukseen, katsotaan, että vaihtotilisuhteesta ostajan hyväksi syntyvä vaatimus katsotaan siirretään meille vaatimuksemme mukaisesti. Jälleenmyyntivaatimukset toimivat vakuutena samassa määrin kuin varatut tavarat.
(5) Jos kolmannet osapuolet takavarikoivat tai muut puuttuvat asiaan, ostajan on ilmoitettava siitä meille kirjallisesti välittömästi. Pyynnöstämme ostajalla on kaikki tarvittavat tiedot omaisuutemme varastosta ja
Myöntää yhteisomistusosuuksia sekä (4) kohdan mukaisesti meille siirrettyjä vaatimuksia ja antaa meille pääsy sen varastoihin tarkastusta, inventaariota ja - jos vaatimukset täyttyvät - tavaroiden poistamista varten omistusoikeuden säilyttäminen.
(6) Ostajalla on oikeus periä saatavia jälleenmyynnistä, ellemme peruuta perintälupaa kohdassa 3 mainituissa tapauksissa. Tässä tapauksessa ostaja on välittömästi velvollinen ilmoittamaan asiakkailleen vaateiden siirtämisestä meille ja toimittamaan meille keräämiseen tarvittavat tiedot ja luovuttamaan niihin liittyvät asiakirjat.
(7) Sitoudumme vapauttamaan arvopaperit, joihin meillä on oikeus, ostajan pyynnöstä siltä osin kuin arvopapereidemme realisoitava nettoarvo ylittää vakuutettavat vaatimukset yli 10%; vapautettavien arvopapereiden valinta on meidän vastuullamme.


§ 7 Viat, vikailmoitus, takuu
(1) Ostajan takuuoikeudet edellyttävät, että hän on täyttänyt HGB: n 377 §: n mukaiset tarkastus- ja valitusvelvollisuutensa asianmukaisesti.
(2) Ellei toisin sovita, tavaroiden sopimuslaatu määräytyy tuotekuvauksemme perusteella. Kolmansien osapuolien julkisilla lausunnoilla, promootioilla tai mainonnalla ei ole merkitystä tässä yhteydessä.
(3) Meillä on oikeus tehdä merkityksettömiä muutoksia tai muutoksia kappaleen aiheen teknisen kehityksen perusteella ilmoittamatta ostajalle sopimuksen sisällöstä edellyttäen, että sen käytettävyys ei heikkene.
(4) Määrät ovat likimääräisiä. Ylimääräiset tai lyhyet toimitukset, jopa 5% toimitusmäärästä, eivät ole vika.
(5) Valitetut tavarat voidaan palauttaa vain nimenomaisella suostumuksellamme.
(6) Jos ostetussa tuotteessa on vika, meillä on aluksi oikeus valita korvaavan toimituksen tai myöhemmän parannuksen välillä tai puutteen sattuessa jälkitoimitus. Ostaja vastaa lisäkustannuksista, jotka aiheutuvat tavaroiden välilähetyksestä muualle kuin toimituspaikkaan. Jos lisäsuoritus epäonnistuu, ostajalla on mahdollisuus valita hinnan alennuksen ja peruuttamisen välillä vahingonkorvausvaatimusten tai kulukorvausten lisäksi. Irtisanominen sopimuksesta on poissuljettu, jos kyseessä on pieni virhe.
(7) Emme ota vastuuta vahingoista, jotka johtuvat tavaroiden virheellisestä käytöstä, virheellisestä varastoinnista tai huolimattomasta käsittelystä.


8 § Yleinen vastuunrajoitus
Ellei näissä yleisissä myyntiehdoissa toisin säädetä, olemme vastuussa lakisääteisistä tai sopimuksellisista vahingonkorvausvaatimuksista tai kulujen korvaamisesta, jotka johtuvat sopimus- ja sopimussuhteen ulkopuolisten velvoitteiden rikkomisesta, jos kyseessä on vilpillinen tarkoitus,
Varaamaton tarkoitus ja törkeä huolimattomuus. Siltä osin kuin rikkomme tuottamuksellisesti olennaista sopimusvelvoitetta, velvollisuutemme maksaa korvausta rajoittuvat yleensä sopimukseen tyypilliseen ennakoitavaan vahinkoon tai kustannukseen ja - erityisesti
Virheistä johtuvat välilliset vahingot rajoittuvat olemassa olevan (vaihtoehtoisesti asianmukaisen) vastuuvakuutuksemme toimintaan ja viivästyksestä aiheutuneisiin vahinkoihin enintään 5% ostohinnasta. Muut väitteet ovat poissuljettuja. Meidän
Tuotevastuulain, takuun tai henkilövahingon aiheuttama vastuu ei muutu.


§ 9 Tiedot ja neuvot
Meillä ei ole velvollisuutta antaa neuvoja sovellustekniikasta. Kaikki annetut neuvot ja tiedot eivät ole sitovia, jos niitä ei anneta kirjallisesti. Ne eivät vapauta ostajaa velvollisuudesta
tuotteidemme asianmukainen ja ammattimainen käsittely.


10 § Omistusoikeudet
(1) Ostajalle toimittamamme kustannusarviot, luonnokset, piirustukset ja muut asiakirjat pysyvät meidän omaisuutemme ja ovat tekijänoikeuksiemme alaisia. Niitä ei saa kopioida tai kolmansia osapuolia ilman nimenomaista suostumustamme
saatettava saataville.
(2) Ostajan on varmistettava, että hänen tekemänsä tilauksen hyväksyminen ja toteuttaminen ei loukkaa kolmannen osapuolen teollisoikeuksia.
(3) Jos kuitenkin kolmannen osapuolen kaupallisia omistusoikeuksia loukataan 2 kohdan noudattamatta jättämisen vuoksi, ostajan on korvattava meille kaikki tähän perustuvat kolmannen osapuolen vaatimukset ja korvattava kaikki siitä aiheutuneet vahingot
mukaan lukien menetetty voitto. Jos kolmas osapuoli väittää, että lopetamme ja luopumme omistusoikeuksien väitetystä loukkauksesta, voimme kieltäytyä jatkamasta sopimuksen täyttämistä niin kauan kuin ostaja ei ole vastuussa meistä
kaikki vahingot tarjoavat riittävän turvallisuuden, jotta voimme määrittää ne kohtuullisen harkintamme mukaan.


§ 11 tietojen käsittely
Haluamme huomauttaa, että asiakkaan henkilötiedot, jotka on saatu liikesuhteen aikana
tallennamme liittovaltion tietosuojalain säännösten mukaisesti.


12 § Suorituspaikka, toimivalta, sovellettava laki
(1) Toimituspaikka ja - jos ostaja on kauppias - yksinomainen toimivalta toimitusten ja maksujen (mukaan lukien shekit ja vekselit) sekä kaikkien osapuolten välisten riitojen osalta on 26125 Oldenburg. Välimiesmenettelyn toteuttaminen tavanomaisen oikeusprosessin sulkemiseksi edellyttää kirjallista suostumustamme jokaiseen kiistanalaisen vaateen tapaukseen.
(2) Sopimussuhteisiin sovelletaan yksinomaan Saksan liittotasavallan lakia.


Rastede 2017

Siirry alkuun