Ochrana dat

Ochrana dat

Tímto prohlášením o ochraně údajů bychom vás chtěli informovat o typu, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Kromě toho vás toto prohlášení o ochraně údajů informuje o vašich právech. Zpracování osobních údajů, například jména, adresy, e -mailové adresy nebo telefonního čísla subjektu údajů, probíhá vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU).

Naše prohlášení o ochraně údajů je založeno na termínech používaných evropským zákonodárcem pro směrnice a nařízení, když bylo přijato obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Podle nařízení by prohlášení o ochraně údajů mělo být snadno čitelné a srozumitelné. Pokud máte ještě nějaké dotazy nebo požadujete podrobné informace, neváhejte nás kontaktovat.

1. Jméno a adresa osoby odpovědné za zpracování
Odpovědnou osobou podle čl. 4 odst. 7 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) je:

JUTEC tepelná ochrana a izolační technologie GmbH
Na křižovatce 6-8
26180 Rastede
Telefon: +49 (0) 4402 - 8632-0
E -mail: info@jutec.com

Odpovědným orgánem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy atd.).

Pověřenec pro ochranu údajů: Zákonem požadovaný pověřenec pro ochranu údajů společnosti JUTECWärmeschutz und Isoliertechnik GmbH je: Hergen Jenta – OnPoint-IT GmbH Am Strehl 153-155 26125 Oldenburg Telefon: 0441 380 385 70 E-mail: Datenschutz@JUTEC.com

2. Vaše práva
Podle GDPR máte ve vztahu k vašim osobním údajům vůči nám následující práva:

 • Právo na informace
 • Právo na opravu
 • Právo na výmaz (právo být zapomenut)
 • Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
 • Právo na přenositelnost údajů
 • Právo na stížnost
  Pokud jste toho názoru, že zpracování vašich osobních údajů porušuje GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu údajů v souladu s článkem 77 GDPR. Chcete -li to provést, můžete například kontaktovat dozorový úřad v místě vašeho bydliště nebo zaměstnání. Seznam inspektorů ochrany údajů a jejich kontaktní údaje naleznete na následujícím odkazu: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

3. Námitka nebo odvolání proti zpracování vašich osobních údajů
Je vaše právo z důvodů, které vyplývají z vaší konkrétní situace, kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. E) nebo f) GDPR. To je například případ, kdy zpracování není nutné k plnění smlouvy. Při výkonu vašeho práva vznést námitku vás žádáme o vysvětlení důvodů. Po prozkoumání situace přestaneme zpracovávat vaše osobní údaje, pokud závažné oprávněné důvody nepřeváží vaše práva a zájmy.
Pokud jste udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, můžete nám tento souhlas kdykoli odvolat v souladu s čl. 7 odst. 3 GDPR. Odvolání nemá vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do odvolání.
Bez ohledu na to máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely reklamy a analýzy dat. Svou námitku můžete adresovat na kontaktní adresu uvedenou výše u odpovědné osoby.

4. Shromažďování obecných údajů a informací
Při používání našich webových stránek k informačním účelům se data a informace z počítačového systému volajícího počítače - takzvané soubory protokolu serveru - automaticky ukládají na server našeho poskytovatele internetových služeb. Tento sběr dat je technicky nezbytný k zajištění stability a zabezpečení naší domovské stránky. Při používání těchto obecných údajů a informací nevyvozuje provozovatel webových stránek o dotyčné osobě žádné závěry. Právním základem pro ukládání dat a souborů protokolů je čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR. Shromažďují se následující údaje:

 • IP adresa
 • Datum a čas zobrazení stránky
 • Rozdíl časového pásma vůči greenwichskému času (GMT)
 • Obsah požadavku (úvodní stránka a podstránky, které navštívíte)
 • množství přenesených dat
 • Stav přístupu / stav HTTP
 • Poskytovatel internetových služeb přístupového systému
 • Web, ze kterého požadavek pochází (URL doporučujícího)
 • Typ prohlížeče, verze prohlížeče, jazyk softwaru prohlížeče
 • Operační systém používá

5. sušenky
Na naší domovské stránce používáme cookies. Cookies jsou textové soubory, které jsou uloženy a uloženy v počítačovém systému prostřednictvím internetového prohlížeče. Mnoho cookies obsahuje takzvané ID cookies. ID souboru cookie je jedinečný identifikátor souboru cookie. Skládá se z řetězce znaků, pomocí kterých lze webovým serverům a serverům přiřadit konkrétní internetový prohlížeč, ve kterém byl soubor cookie uložen. To umožňuje navštíveným webovým stránkám a serverům odlišit individuální prohlížeč dotyčné osoby od jiných internetových prohlížečů, které obsahují jiné soubory cookie. Konkrétní internetový prohlížeč lze rozpoznat a identifikovat pomocí jedinečného ID souboru cookie.
Používáním cookies vám můžeme poskytnout uživatelsky přívětivější službu, která by bez nastavení cookies nebyla možná. Pomocí souboru cookie lze informace a nabídky na našich webových stránkách optimalizovat v zájmu uživatele.
Nastavením cookies na našich webových stránkách můžete kdykoli zabránit odpovídajícím nastavením v používaném internetovém prohlížeči, a tím trvale vznést námitky proti nastavení cookies. Kromě toho lze již nastavené soubory cookie kdykoli odstranit prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. To je možné ve všech běžných internetových prohlížečích. Pokud deaktivujete nastavení cookies v používaném internetovém prohlížeči, nemusí být všechny funkce našich webových stránek plně použitelné.

6. Navázání kontaktu
Pokud nám poskytnete osobní údaje e -mailem nebo pomocí kontaktního formuláře, automaticky tyto údaje uložíme a zpracujeme, abychom mohli zpracovat váš požadavek. Pokud jsou data přenášena prostřednictvím kontaktního formuláře, je to provedeno prostřednictvím šifrovaného připojení SSL. Tyto osobní údaje nejsou předávány třetím stranám. Vaše data, která nám budou zaslána, budou vymazána, jakmile již nebude vyžadováno ukládání, nebo omezíme zpracování, pokud existují zákonné doby uchovávání.

7. Rutinní mazání osobních údajů
Vaše osobní údaje uchováváme a zpracováváme pouze po dobu, která je nezbytná k dosažení účelu uložení nebo která je stanovena evropskými směrnicemi a předpisy nebo jiným zákonodárcem v zákonech nebo předpisech. Pokud již není účel uložení použitelný nebo po uplynutí lhůt, budou vaše osobní údaje běžně vymazány v souladu se zákonnými ustanoveními.

8. Právní základ pro zpracování osobních údajů
Pokud získáme souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. A) obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR).
Při zpracování osobních údajů, které jsou vyžadovány pro splnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR. To platí také pro operace zpracování, které jsou nezbytné k provedení předsmluvních opatření.
Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, které se na naši společnost vztahuje, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. C GDPR.
V případě, že zpracování osobních údajů vyžaduje zásadní zájmy subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. D) GDPR.
Pokud je zpracování nezbytné k zajištění oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany a pokud zájmy, základní práva a svobody subjektu údajů nepřevažují nad výše uvedeným zájmem, slouží čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR jako právní základ pro zpracování.

9. Google Překladač
Jako mezinárodní / globální společnost bychom chtěli nabídnout zákazníkům a návštěvníkům našich webových stránek možnost prohlížet si naše webové stránky a online nabídku v jejich národním jazyce. K tomu používáme Google Translate, provozovaný společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Aby bylo možné používat funkci Google Translate, je to technicky nutné pro prohlížeč, který používáte pro připojení k serverům Google. Vaše IP adresa bude přenesena a případně uložena. Použití Překladače Google se děje v zájmu informativní a optimalizované prezentace naší online nabídky, a představuje tedy oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR »Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google

Přejděte na začátek