Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Podmínky služby

K 01. srpnu 2017

§ 1 rozsah
(1) Tyto všeobecné obchodní podmínky platí výlučně a také pro veškeré budoucí obchody s kupujícím. Nerozpoznáváme žádné podmínky kupujícího, které by byly v rozporu s našimi prodejními podmínkami nebo se od nich odchylovaly, pokud jsme výslovně písemně nesouhlasili s jejich platností. Naše podmínky platí také v případě, že musíme dodávky této rezervace provádět s vědomím konfliktních nebo odlišných podmínek kupujícího.
(2) Naše prodejní podmínky se vztahují pouze na společnosti ve smyslu § 14 německého občanského zákoníku (BGB).


§ 2 Nabídka a závěr
(1) Naše nabídky jsou vždy nezávazné, pokud není v potvrzení objednávky uvedeno jinak. (2) Pokud naši prodejní zaměstnanci uzavírají ústní vedlejší dohody nebo poskytují ujištění, která mají písemnou podobu
zadaná objednávka nebo písemné potvrzení objednávky z naší strany, tyto se stávají závaznými pouze s naším písemným potvrzením.
(3) Nákup na základě vzorku nebo na zkušební bázi (§ 454 BGB) je zásadně vyloučen.
(4) Zjevné chyby, pravopisné, tiskové a kalkulační chyby, kterých jsme se dopustili při přípravě nabídky, pro nás nejsou závazné. Informace v dokumentech patřících k nabídce, jako jsou obrázky, výkresy, hmotnosti a rozměry, zejména ty, které se týkají výkonu a použitelnosti dodaných produktů, platí pouze jako záruky kvality ve smyslu § 443 německého občanského zákoníku (BGB), pokud to výslovně písemně uvedeme.


§ 3 dodací lhůta, zpoždění, nemožnost, dílčí dodávky
(1) Sjednané dodací lhůty a termíny nemají význam pevného obchodu, pokud jsme to výslovně písemně neslíbili.
(2) Naše povinnost doručení je podmíněna úplným a včasným doručením k nám, pokud neneseme odpovědnost za nedoručení nebo zpoždění dodávky.
(3) Odlehčit okolnostem, za které neneseme odpovědnost, všechny případy vyšší moci (zejména stávky, výluky, nedostatek surovin nebo energie, jakož i provozní poruchy), jakož i narušení nebo omezení u jednoho nebo více subdodavatelů
nás z naší dodací povinnosti po dobu přerušení a v rozsahu jeho účinků. V takových případech jsme povinni kupujícího neprodleně písemně upozornit, pokud vyjde najevo, že nelze sjednanou dodací lhůtu dodržet. Kupující pak může odstoupit od smlouvy, pokud po příslušné žádosti kupujícího neprodleně neprohlásíme, že dodáme v přiměřené lhůtě. Nároky na náhradu škody z důvodu
Zpoždění nebo neplnění jsou v tomto případě vyloučeny. V případě objednávek, jejichž plnění se skládá z několika jednotlivých dodávek, nemá jejich plnění, vadné nebo opožděné plnění jedné dodávky žádný vliv na ostatní
Dodávky objednávky. Pokud v důsledku narušení dodávek výše uvedeného druhu nepostačuje množství zboží, které máme k dispozici, k dodání veškerého objednaného množství, jsme oprávněni s vyloučením dalšího
Dodací povinnost provést snížení množství, která mají být dodána.
(4) Dílčí dodávky jsou povoleny v přiměřeném rozsahu.


§ 4 Doprava, přenos rizika
(1) Pokud není dohodnuto jinak, cesta a způsob odeslání jsou ponechány na naší volbě, zejména pokud byla dohodnuta obchodní ustanovení (INCOTERMS 2010).
(2) Při předání zboží spedici, přepravci nebo sběrateli, nejpozději však při opuštění našeho skladu nebo prací výrobce, je riziko náhodné ztráty nebo náhodného znehodnocení zboží vyhrazeno
jiné smlouvy, zejména při sjednávání obchodních doložek (INCOTERMS 2010) kupujícímu.
(3) Zboží, které je oznámeno jako připravené k odeslání v dohodnutém datu, musí kupující okamžitě vyvolat. Pokud je odeslání zpožděno na žádost nebo vinou kupujícího nebo pokud kupující poruší jiné povinnosti spolupráce, jsme
jsme oprávněni požadovat vzniklou škodu, včetně případných dalších výdajů. V případě prodlení s přijetím, za které odpovídáme, máme nárok - bez ohledu na další nároky a práva - jako paušální sazbu
Náhrada za výpočet vyšší ceny platné v den dodání. Kupující je oprávněn prokázat nižší škodu.
(4) Pokud si to kupující přeje, pokryjeme dodávku pojištěním dopravy; náklady vzniklé v tomto ohledu nese kupující. Pokud má dohoda o obchodních doložkách (INCOTERMS 2010) za následek něco jiného, ​​mají tato ustanovení přednost před touto doložkou.


§ 5 Ceny, platby, slevy
(1) Pokud bychom obecně změnili naše ceny za zboží, které má být dodáno v období mezi uzavřením smlouvy a dodáním, jsme oprávněni založit výpočet na ceně platné v den dodání, pokud dohoda o pevné ceně nemá byl vyroben. V případě zvýšení ceny je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy do 14 dnů od oznámení o zvýšení ceny. Pokud není dohodnuto jinak, ceny jsou netto plus náklady na dopravu a DPH, ale v případě dohodnuté obchodní doložky to platí (INCOTERMS 2010).
(2) V případě neočekávaného zvýšení cen naším subdodavatelem v době uzavření smlouvy a neočekávaného zvýšení mzdových a dopravních nákladů jsme - pokud neexistuje dohoda o pevné ceně - k odpovídajícímu zvýšení
oprávněné. Totéž platí pro zvýšení cel a daně z prodeje, ke kterým došlo po uzavření smlouvy.
(3) Jakékoli sjednané slevy, pokud jsou vypočteny z hodnoty zboží, jsou poskytovány na čistou hodnotu zboží bez obalů, přirážek a daně z prodeje, jinak na nakoupené množství. Nárok na tyto slevy vzniká až po úplném a včasném zaplacení dodaného zboží.
(4) Platba kupní ceny musí být provedena do data uvedeného na faktuře. Částku slevy uvedenou na faktuře lze odečíst z hodnoty faktury pouze v případě, že máme částku faktury k dispozici do data platby uvedeného na faktuře. Platby se vždy používají k vypořádání nejstarších splatných dluhů plus případných úroků a / nebo úroků z prodlení. Slevy nejsou poskytovány, pokud kupující nedodrží platbu za dřívější dodávky. Platba kupní ceny vystavením směnek nebo předáním šeků vyžaduje písemnou dohodu; Šeky a směnky jsou přijímány pouze z důvodu plnění. Kredity za směnky a šeky jsou udělovány s datem valuty v den, kdy můžeme disponovat ekvivalentní hodnotou.
(5) Kupující může započítat pouze protinároky, které jsou nesporné, právně stanovené nebo uznané námi; Nárok na zadržovací právo má pouze v případě, že je jeho protinárok založen na stejném smluvním vztahu.
(6) Pokud naše faktury nebudou uhrazeny ve lhůtách platby, které jsme určili, máme nárok
Náležitý úrok ve výši 8% ročně nad příslušnou základní sazbu podle § 247 BGB, pokud nám kupující neprokáže, že jsme v důsledku prodlení s platbou utrpěli malou nebo žádnou škodu.
Uplatnění dalších škod zůstává vyhrazeno.
(7) Pokud je kupující v prodlení s platbou, jsme oprávněni - aniž jsou dotčeny další nároky a práva - okamžitě uplatnit zbývající nárok a provést další dodávky pouze za platbu předem nebo jistotu. Totéž platí, pokud se následně dozvíme o okolnostech, které vedou k významnému zhoršení majetku kupujícího, které vážně ohrožuje náš nárok na platbu.
(8) Ve ​​výše uvedených případech odstavce (7) můžeme zrušit povolení inkasa udělené v souladu s § 6 odst. 6 a požadovat odpovídající zálohy na dodávky, které jsou stále nevyřízené. Kupující je oprávněn odvracet veškeré zálohové platby a právní důsledky uvedené v § 6 odst. (3) poskytnutím jistoty ve výši našeho ohroženého nároku na platbu.


§ 6 výhrada vlastnictví, cenné papíry
(1) Dodané zboží zůstává naším majetkem, dokud nebude zaplacena kupní cena a dokud nebudou vyřízeny všechny nároky vyplývající z obchodního vztahu. To platí také v případě, že jsou platby prováděny na samostatně určené nároky. Zahrnutí jednotlivých nároků do aktuální faktury nebo čerpání zůstatku a jejich uznání nezruší výhradu vlastnictví. Pokud v souvislosti se zaplacením kupní ceny kupujícím založíme směnečný závazek, výhrada vlastnického práva nezanikne, dokud směnku kupující nevykoupí jako směnku.
(2) Pokud je rezervované zboží zpracováváno s jinými položkami, které nám nepatří, máme nárok na spoluvlastnictví nové položky v poměru fakturační hodnoty vyhrazeného zboží k fakturační hodnotě jiného zboží a zpracovatelská hodnota. Totéž platí pro položku vytvořenou zpracováním jako pro zakoupenou položku dodanou s rezervací. Pokud naše vlastnictví zanikne v důsledku spojení, smíchání nebo splynutí zakoupené položky s jinými položkami, které nám nepatří, získáváme spoluvlastnictví nové položky v poměru hodnoty zakoupené položky k ostatním smíšeným položkám v době míchání. Pokud směšování probíhá takovým způsobem, že má být položka kupujícího považována za hlavní položku, je dohodnuto, že kupující převede na nás poměrné spoluvlastnictví. Výhradní vlastnictví nebo spoluvlastnictví nám kupující ponechá bezplatně.
(3) Pokud je kupující v prodlení s platbami nebo pokud směnku nevyplatí, když je splatná, což dosahuje 10% našich nároků, jsme oprávněni prodat a zlikvidovat zboží dodané s výhradou vlastnictví
zakázat.
(4) Kupující je oprávněn zakoupený předmět dále prodávat v rámci běžné obchodní činnosti za obvyklých podmínek se zachováním vlastnického práva. Kupující nám však již nyní postoupil všechny pohledávky, které mu plynou z dalšího prodeje vůči jeho zákazníkům nebo třetím stranám ve výši konečné částky (včetně daně z přidané hodnoty) našich pohledávek, bez ohledu na to, zda zakoupená věc je bez nebo po zpracování, míchání nebo byla sloučenina znovu prodána. Pokud kupující uzavře se svým zákazníkem smlouvu o běžném účtu, která umožňuje zahrnutí nároků z dalšího prodeje námi dodaného zboží do reklamace běžného účtu, považuje se reklamace, která ve prospěch kupujícího vyplývá ze vztahu k běžnému účtu, za být nám přidělen ve výši našeho nároku. Nároky z dalšího prodeje slouží jako zajištění ve stejné míře jako vyhrazené zboží.
(5) V případě zabavení nebo jiných zásahů třetích osob nás musí kupující neprodleně písemně informovat. Na naši žádost má kupující všechny potřebné informace o soupisu zboží v našem majetku a
Udělit spoluvlastnické podíly a nároky, které nám byly postoupeny v souladu s odstavcem (4), a poskytnout nám přístup do jeho skladů za účelem kontroly, inventarizace a - pokud jsou splněny požadavky - odebrání zboží, na které se vztahuje zachování titulu.
(6) Kupující je oprávněn shromažďovat nároky z dalšího prodeje, pokud v případech uvedených v odstavci (3) nezrušíme povolení k inkasu. V takovém případě je kupující povinen neprodleně informovat své zákazníky o postoupení pohledávek nám a poskytnout nám informace požadované pro sběr a předat související dokumenty.
(7) Zavazujeme se uvolnit cenné papíry, na které jsme oprávněni na žádost kupujícího, v rozsahu, v jakém realizovatelná čistá hodnota našich cenných papírů převyšuje nároky, které mají být zajištěny o více než 10%; výběr cenných papírů, které mají být uvolněny, je na nás.


§ 7 Vady, oznámení vad, záruka
(1) Záruční práva kupujícího předpokládají, že řádně splnil své kontrolní a reklamační povinnosti podle § 377 HGB.
(2) Není -li dohodnuto jinak, smluvní kvalita zboží je určena našimi popisy produktů. Veřejná prohlášení, propagace nebo reklama třetích stran jsou v tomto kontextu irelevantní.
(3) Jsme oprávněni provádět drobné změny v předmětu skladby nebo změny na základě technického vývoje bez upozornění kupujícího na obsah smlouvy za předpokladu, že nebude narušena její použitelnost.
(4) Naše množství jsou přibližná. Nadměrné nebo krátké dodávky do 5% dodaného množství nepředstavují závadu.
(5) Reklamované zboží lze vrátit pouze s naším výslovným souhlasem.
(6) Pokud je na zakoupeném zboží vada, jsme zpočátku oprávněni vybrat si mezi náhradní dodávkou nebo následným vylepšením nebo v případě nedostatku následnou dodávkou. Další výdaje za doplňkové plnění, které vzniknou při prozatímní přepravě zboží na jiné místo, než je místo dodání, nese kupující. Pokud selže doplňkové plnění, má kupující kromě jakýchkoli nároků na náhradu škody nebo náhradu výdajů na výběr mezi snížením ceny a výběrem. Odstoupení od smlouvy je v případě drobných vad vyloučeno.
(7) Nepřijímáme žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním, nesprávným skladováním nebo nedbalým zacházením se zbožím.


§ 8 Obecná omezení odpovědnosti
Pokud není v těchto všeobecných prodejních podmínkách upraveno jinak, ručíme za zákonné nebo smluvní nároky na náhradu škody nebo náhradu výdajů v důsledku porušení smluvních a mimosmluvních povinností v případě podvodného úmyslu,
Bezvýhradný záměr a hrubá nedbalost. Pokud nedbale porušíme základní smluvní závazek, je naše povinnost zaplatit náhradu škody - obecně omezena na předvídatelnou škodu nebo náklady typické pro smlouvu a - konkrétně za
Následná škoda způsobená vadami je omezena na plnění našeho stávajícího (alternativně vhodného) pojištění odpovědnosti a na škody způsobené zpožděním maximálně na 5% z kupní ceny. Další nároky jsou vyloučeny. Náš
Odpovědnost podle zákona o odpovědnosti za výrobek, ze záruky nebo kvůli zranění osob zůstává nedotčena.


§ 9 Informace a rady
Nejsme povinni poskytovat poradenství ohledně aplikační technologie. Veškeré poskytnuté rady a informace jsou nezávazné, pokud nejsou poskytnuty písemně. Nezbavují kupujícího povinnosti
správné a profesionální zacházení s našimi produkty.


§ 10 vlastnická práva
(1) Odhady nákladů, návrhy, výkresy a další dokumenty, které kupujícímu předáme, zůstávají naším majetkem a podléhají našim autorským právům. Bez našeho výslovného souhlasu nesmí být reprodukovány ani třetí strany
být zpřístupněny.
(2) Kupující musí zajistit, aby přijetím a provedením jím zadané objednávky nebyla porušena žádná práva průmyslového vlastnictví třetích osob.
(3) Dojde-li však k porušení práv k obchodnímu vlastnictví třetích osob z důvodu nedodržení odstavce (2), kupující nás musí zbavit veškerých nároků třetích stran na tomto základě založených a odškodnit nás proti veškerým výsledným škodám
včetně ušlého zisku. Pokud nám třetí strana prohlásí, že s údajným porušením vlastnických práv přestaneme a upustíme, můžeme odmítnout pokračovat v plnění smlouvy, pokud za nás kupující nenese odpovědnost.
jakékoli poškození poskytuje dostatečné zabezpečení, které můžeme určit podle našeho přiměřeného uvážení.


§ 11 zpracování údajů
Chtěli bychom upozornit, že osobní údaje zákazníka získané v průběhu obchodního vztahu
jsou námi uloženy v souladu s ustanoveními federálního zákona o ochraně osobních údajů.


§ 12 Místo plnění, místo jurisdikce, platné právo
(1) Místem plnění a - je -li kupujícím obchodník - výlučné místo jurisdikce pro dodávky a platby (včetně úkonů týkajících se šeků a směnek), jakož i pro všechny spory mezi stranami je 26125 Oldenburg. Realizace rozhodčího řízení s vyloučením běžného právního postupu vyžaduje náš písemný souhlas pro každý případ sporného nároku.
(2) Na smluvní vztahy se vztahuje výhradně právo Spolkové republiky Německo.


Rastede 2017

Přejděte na začátek